Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 103-14 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 103/14 -20.04.2000 (111)

NS NIEUWSBULLETIN wordt gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen, inclusief Nederlands, Hongaars, Frans, Zweeds, Spaans, Portugees en Italiaans, op een onregelmatige basis.

Abonnements prijs is 60 NLG of het gelijkwaardige voor 12 uitgaves. Alle grote valuta’s worden geaccepteerd (bankbiljetten alleen – geen munten of postzegels) evenals internationale geld orders (geen persoonlijke controle, geen postgiro controle).

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS KAMPFRUF, 2 maandelijks, Abonnement 60 NLG voor 12 uitgaves) , Engels (THE NEW ORDER, 2 maandelijks, Abonnement 110 NLG voor 12 uitgaves) en Deens (FÆDRELANDET, 3 maandelijks, als een gezamenlijk project met de DNSB in Denemarken: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken).

Schrijvers en vertalers bereid om vrijwillig te helpen zijn erg welkom.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A www.nazi-lauck-nsdapao.com

ADOLF HITLER

DE GROOTSTE MAN VAN HET MILLENIUM

DOOR MICHAEL STORM

Nationaal Socialisme wordt, zoals elke revolutionaire beweging, gevoed door zelfopoffering. Het unieke van onze beweging is dat onze leider niet enkel een vorbeeld van zelfopoffering heeft gesteld gedurende de strijd om de macht maar tijdens heel zijn leven.

Toen Hitler een jonge man was droeg hij zijn wezenrente over aan zijnjongere zuster Paula en trok zelf een vijandige wereld in waar hij zijn dagelijks brood met veel moeite moest vergaren. Dit vroege voorbeeld van het voorang geven aan de noden van anderen boven die van hemzelf was een constante in zijn leven.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog deelde Hitler alle ontberingen van de gewone soldaten. Zijn regiment had veel te verduren aan het front. Toen de sterkte van het regiment afnam, werd van elke individuele man meer gevraagd. Niemand heeft ooit meer gedaan dan Hitler. Hij meldde zich voortdurend aan voor extra diensten, nam de meest gevaarlijke opdrachten aan en ontsnapte vele malen aan de dood. Het was alsof door zijn Wil alleen de overwinning van Duitsland bewerkstelligd kon worden. Wanneer het tijd vor hem was om rust te nemen of met verlof te gaan, weigerde hij en liet in zijn plaats een getrouwd man gaan zodat deze thuis bij zijn familie zou kunnen zijn.

Na de dolkstoot in de rug en Duitsland’s vernederende nederlaag beschouwde Hitler het als een gelofte de rest van zijn levente wijden aan de wederopstanding van Duitsland en de overwinning van het duivelse verdrag van Versailles. Gedurende deze jaren van strijd leed Hitler nog meer gebrek dan tijdens zijn jeugd.

Zijn persoonlijke garderobe was zo armelijk dat een partijgenoot een pak aan de Führer moest schenken zodat deze een ontmoeting met voorname industriëlen kon hebben. Niet alleen leefde hij bescheiden zodat elke Mark ten goede kon komen aan de strijd maar hij moest tevens zijn droom opgeven – althans dat dacht hij op dat moment – om ooit schilder of architect te worden.

Materiële offers waren niet de enige welke de partij van haar leider vroeg. Hitler betreurde het vaak dat hij niet kon genieten van een eigen gezin aangezien hij niet kon trouwen daar hij met heel Duitsland getrouwd was. Nog erger beschouwde hij het het dat hij nimmer de vreugde van het vaderschap zou kunnen kennen omdat dit oneerlijk geweest zou zijn tegenover de kinderen; zo zou bijvoorbeeld het in zijn voetsporen treden een te grote last voor hen geweest zijn.

Toen de oorlog zich opdrong aan Duitsland was de Führer genoodzaakt zijn droom de steden te herbouwen op te geven. Hij trok vervolgens zijn uniform aan en weigerde het uit te trekken alvorens de overwinning behaald zou zijn. Hij werkte doorlopend terwijl hij steeds meer te doen kreeg. Zijn hoofdkwartier de "Wolfsschanze" in Rastenburg was omgeven door moerassige bossen alwaar het in de zomer te heet en in de winter te koud was. Zijn staf beschouwde het als een vreugdeloze opgave en kon nauwelijks het moment van overplaatsing naar Parijs of Berlijn afwachten. De Führer liet men dan zwoegend voor Duitsland achter zonder vermask, helle lichten of de zoete vruchten der overwinning.

In de Führerbunker in het voorjaar van 1945 verliet Hitler soms voor een par minuten de militaire besprekingen om de modellen te bewonderen van de prachtige Nationaal Socialistische steden welke hij hoopte te bouwen na de oorlog terwijl hij terdege besefte dat zijl tijdens zijn leven niet gebouwd zouden worden.

Toen de Sovjet-granaten op de stad begonnen te vallen, zei hij tegen de Generaal der Waffen-SS Leon DeGrelle dat indien hij een zoon had gehad hij deze gewenst zou hebben lijkend op DeGrelle doch dat DeGrelle zijn leven moest redden samen met Kolonel Hans Ulrich Rudel zodat zij de toekomstige Duitse jeugd zouden kunnen inspireren met hun heldendom. De Führer zei dat hij het grootste offer voor Duitsland zou brengen en niet zou weglopen maar de vijand zou bestrijden tot het bittere einde en vervolgens de kapitalisten en bolsjewieken het Joodse plezier ontnemen hem niet slechts voor een rechtbank te brengen maar eveneens zijn lichaam te verminken. Zo vocht hij tot de Untermenschen nog maar enkele meters verwijderd waren en steeg toen op naar het Walhalla.

Adolf Hitler was een man die zichzelf offerde, gedurende zijn gehele leven, voor zijn volk. Deze grote deugd vormt een wezenlijk kenmerk van het Nationaal Socialisme; bijvoorbeeld het offer van het individu voor het hogere goed. Het is hierom dat een Nationaal Socialist meer waard is dan honderd democraten. Dit maakt ons zo sterk en zo gevreesd.

Als jonge SA-man was ik gewoon 48 uur per week in een plaatselijke fabriek te werken, mijn gehele salaris aan de partij te schenken, het hoofdkwartier schoon te maken, de bureau-werkzaamheden te verrichten, handtekeningen bij elkaar te brengen voor petities, maaltijden te bereiden, televisie-interviews af te handelen en af en toe plezier te beleven aan een straatgevecht met het schuim der aarde. De meeste van de "mooi-weer"-National Socialisten waren moeilijk te vinden wanneer het er om ging werk te verrichten of een geldbedrag van betekenis ter beschikking te stellen. Het was geen varrassing dat zij allen uit de beweging verdwenen zijn; niet wegens moorddreigingen of bommen maar wegens hun gebrek aan overtuiging in het National Socialisme. Zij wilden feestvieren en voordeel trekken van de offers van andere kameraden. Deze nietsnutten verlieten de partij snel en iedere keer dat dit zich voordeed, werden wij sterker.

Vergeleken met de offers van onze Führer zijn mijn geld, zweet en bloed slechts onbeduidende offergaven. Onze beweging is echter heden ten dage vol van kameraden wier offers hen tot helden maken: werkelijke Naionaal Socialisten zoals Reinhard Sonntag die enige jaren geleden zijn leven gegeven heeft en Gottfried Küssel die zeveneneenhalf jaar in gevangenschap heeft doorgebracht. Zoals zij zijn er nog vele, vele anderen die, met het oog op hun veiligheid, hier niet genoemd kunnen worden. Zonder hen zou u momenteel niet deze krant in de hand houden om dit artikel te lezen.

Wij Nationaal Sociali\sten beoordelen een man of een vrouw enkel volgens een criterium, namelijk hoezeer zij zich voor onze overwinning opofferen. Hoe slim zij zijn – of mene te zijn –, hoe rijk zij zijn , welk een goede vechters zij beweren te zijn of hoeveel bier zij tot zich kunnen nemen, dit alles betekent niets… van belang is enkel hoeveel iemand van zichzelf geeft! Ieder van ons – met inbegrip van u en ik – moet zich deze belangrijke vraag stellen!

Heil Hitler!

Wij bedanken kameraad Michael Storm van de Amerikaanse afdeling van de NSDAP/AO voor dit inspirierende artikel! – de redacteur.

EINSTEIN:

"MAN VAN DE EEUW" OF "DE MAN DIE NIMMER IETS GEWEEST IS"!?!

In december 1999 promootte Time Magazine Albert Einstein als de "Man van de Eeuw". Dit mag geen verrassing zijn aangezien zowel Einstein als Time Magazine Joods zijn. Er dient echter aan herinnerd te worden dat Einstein’s bijdrage aan de mensheid de atoomholocaust van Hiroshima en Nagasaki – atoombommen welke bedoeld waren voor Duitse steden – is geweest zulks in samenwerking met zijn Joodse collega’s Leo Szilard (Spitz), Edward Teller, Eugene (Jeno) Wigner en Robert Oppenheimer; en voorts de milieu-vergiftiging door de nucleaire industrie. Hier volgen een aantal feiten welke man het publiek heeft onthouden bij het creëren van de mythe van deze "Man van de Eeuw" als een voorbeeld voor de mensheid.

Einstein, de salon-bolsjewiek en zionist, die een slechte leerling was op school nam veel ideeën over van anderen zoals zijn vrouw Mileva Marie, een Servische klasgenote aan het Poly-technisch Instituut in Zürich met wie hij in 1903 trouwde. Hij scheidde van haar in 1919 – opportunist als hij was – aangezien in dat jaar een Britse eclips-expeditie enkele van zijn beweringen bevestigte waardoor hij beroemdheid verwierf.

Laten we ons nu richten op de waarheid omtrent Einstein die zonder reden wordt beschwoud als het "grootste genie van de twintigste eeuw". Historici hebben altijd aangenomen dat David Hilbert, een Duits wiskundige, de juiste vergelijkingen met betrekking tot de relativiteit heeft ontdekt; voor Einstein die mogelijk cruciale vergelijkingen heeft gecopieerd. Verder is de wiskundige vergelijking "E=MC²" welke het atoom-tijdperk aakondigde, ontdekt door Olinto de Prettoen gepubliceerd in 1903. Einsetin gebruikte De Pretto’s inzichten in 1905 doch laatstgenoemde kreeg nimmer de erkenning.

Zijn tegenstrijdige en twijfelachtige karakter komt naar voren wanneer de als pacifist bekend staande Einstein een vooraanstaand voorvechter werd van een oorlog tussen de Vereinigde Staten en Duitsland en in het geheim de atoombom ontwikkelde. Wat weet men van het privé-leven van deze man die wordt voorgesteld als een vriendelijke vaderfiguur en professor? Einstein was een rokkenjager die ontrouw was aan zojn twee echtgenotes, vervreemd van zijn kinderen en vader van een onwettige dochter. Zij die geïnteresseerd zijn in deze verborgen en onzuivere omstandigheden kunnen het boek "The private lives of Albert Einstein", New York, 1994, geschreven door Highfield en Carter ter hand nemen. Die onflatterende portret van Einstein othult zijn destructieve gevoelens die zijn persoonlijkheid beheersten en de totale wanorde die hij schiep in zijn privé-leven.

Zo is het van deze "Man van de Eeuw"! Maar hoe stond Einstein op de nominatie? Bedenk het volgende! In 1998 organiseerde Time de "Time 100 Poll" – verkiezing van de "Persoon van de Eeuw" welke de gedachten van miljoenen mensen bezighield. Jezus Christus werd op de eerste plaats verkozen en de leider van het Nationaal Socialistische Duitsland Adolf Hitler kwam op de tweede plaats te staan. Christus werd echter verwijderd aangezien hij niet in de twintigste eeuw leefde waardoor Hitler bovenaan de lijst terechtkwam.

Het vooruitzicht dat Hitler de Man van de Eeuw zou worden, was ontoelaatbaar! De door de Joden gecontroleerde massa-media hadden de achterliggende zestig jaren benut om de holocaust-leugen te verkondigen en een ware industrie op te zetten met als doel Hitler als een duivel voor te stellen. Zij wreven hem de beestachtige misdaden aan welke in werkelijkheid waren begaan door de communisten in de Sovjet Unie. Zij hebben er alles aan gedaan de waarheid te onderdrukken dat Hitler zijn volk steeds op de eerste plaats heeft gesteld, dat hij een sober leven leidde, geen salaris verlangde noch een gezin stichtte zodat hij zich geheel aan zijn volk kon wijden. Het is niet toegestaan te horen van zijn prestaties als leider van een regering van daden in plaats van woorden: in zes jaar tijd kregen zes miljoen werklozen weer werk terwijl er zelfs een miljoen betrekkingen beschikbaar kwamen en dit voornamelijk voor de herbewapening. De armoede verdween, een aanzienlijke verhoging van de levensstandaard vond plaats, 300.000 nieuwe woningen werden gebouwd en andere projecten op het gebied van sociale vooruitgang en volksgezondheid werden gelanceerd zoals bijvoorbeeld een toename van het aantal doctoren en verpleegsters. Er was een grote groei van de inmisdrijven afnam. Probeert u eens een lijst van positieve prestaties te vinden in de geschiedenisboeken. Indien u deze lijst niet vindt, dient u zich af te vragen waarom bijna 80.000.000 mensen, verschillende malen, voor Hitler hebben gestemd of waarom tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1.000.000 vrijwilligers in zijn dienst hebben gestreden waaronder zelfs voormalige vijanden. Aan Joodse propagandamythes behoort geen geloof te worden gehecht.

In ieder geval was het vooruitzicht beangstigend genoeg om Joodse groeperingen in actie te brengen en zij schoven de vermoorde Israelische premier Yitzhak Rabin naar voren; een minderwaardige figuur die zelfs niet voorkwam in de top twintig. Nadat enige tijd voorbij was gegaan en men de stem van het volk bleef negeren, koos een kleine groep voor een andere Jood: Albert Einstein.

ERSTE MARS DOOR DE "BRANDENBURGER TOR"

Op 30 januari 2000 marcheerden voor de eerste keer sinds 1945 800 nationalisten en National Socialisten door Berlijn’s beroemde "Brandenburger Tor". Deze mars maakte deel uit van een protest tegen het smadelijke HoloHoax-gedenkteken dat men van plan is te bouwen in de bezette hoofstad van het Reich.

Op dezelfde dag demostreerden 150 nationalisten voor het huis van de voormalige bondskanselier Helmut Kohl in Oggersheim.

Een internationale HoloHoax-conferentie werd op ongeveer dezelfde tijd gehouden alwaar de herleving van het National Socialisme zeer bejammerd werd.

WELKOM IN DE STAD VAN DE "SWASTIKA"!

DOOR A. VON SCHAERFFENBERG

Als er ooit een plaats is geweest, genoemd naar het oude symbool van het blanke ras, zou men verwachten dat deze in het Nationaal Socialistische Duitsland was gelegen. Dat er een plaats heeft bestaan met een dergelijke naam gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw is een historisch feit doch niet in het Derde Rijk.

Merkwaardig genoeg begon het dorp van de Swastika als een mijnbouwnederzetting voor 1906 in de buurt van het Kirklandmeer in Noord-Ontario, Canada. Wie de naam gekozen heeft, is niet meer te achterhalen. Zeker is dat het aantal inwoners in het midden van de dertiger jaren gestegen was tot tienduizend. In die tijd begonnen de Canadese autoriteiten druk uit te oefenen op de inwoners van Swastika teneinde hen ertoe te bewegen de controversiële naam af te schaffen. Zij weigerden. Velen, ellicht de meesten, waren openlijk voorstander van Hitler en maakten deel uit van de National-Fascistische beweging van Avery Brundage. Anderen die op zijn minst mild waren gestemd met betrekking tot het Nationaal Socialisme benutten de aanval van de overheid op de goede naam van hun stad om uitdrukking to geven aan hun verachting voor de onder Joodse invloed staande liberaal-conservatieve zwendelaars die hun beschaving de periode van de Grote Depressie hadden ingeleid.

Van de enige moderne auteur die deze controverse behandelt, vernemen we het volgende: "Na het uitbreken van de Tweed Wereldoorlog besloot de premier van Ontario, Mitch Hepburn, dat de naam niet vaderlandslievend was en dee moeite de naam van het postkantoor te wijzigen in "Winston" ter ere van de Britse leider Winston Churchill. Maar de inwoners van Swastika dachten hier anders over en tijdens een openbare vergadering op 13 september 1940 verzetten zij zich tegen de naamswijleef gehandhaafd tijdens deze broederoorlog. De haters van ons blanke ras geven het echter nimmer op. Aangezien zij een opleving vreesden van het rassebewustzijn onder het volk tijdens het zogenaamde "McCarthy-tijdperk" toen Joods-communistische verraders werden ontmaskerd in regeringskringen in het midden van de vijftiger jaren, kocht een Joodse projectontwikkelaar – Leavitt Corporation – de kleine stad van de Swastika op en schafte onmiddellijk de oorspronkelijke naam af.

Ons verhaal lijkt hier een einde te nemen met uitzondering van één enkel merkwaardig feit; een samenloop von omstandigheden welke wel degelijk een band schept tussen het Canadese plaatsje en Adolf Hitler. In de tijd dat de toekomstige Führer een eenvoudig soldaat was in de Eerste Wereldoorlog woonde Lord Redesdale in een houten hut in Swastika, Ontario. Hij was de vader van Unity Milford, de knappe Nationaal Socialiste en toegewijde persoonlijke vriendin van Adolf Hitler die haar leven wijdde aan het voorkomen van een oorlog tussen Engeland en Duitsland. Zijj werd het eerste slachtoffer van dit tot zelfvernietiging voerende conflict. Overweldigd door het inzicht van de onvermijdelijke catastrofe voor de Westerse Beschaving beging zij zelfmoord. Wat haar vader haar mogelijk heeft verteld over zijn jaren in het Canadese plaatsje Swastika is niet bekend.

Eeen nauwelijks begrepen, meer intuïtif gevoeld en mystiek onderwerp legt een verbintenis tussen de in het noorden gelegen stad met haar heilige naam en de geschiedenis van onze strijd. Canadese Nationaal Socialisten hebben in elk geval een extra reden om trots te zoijn op hun erfgoed uit Ontario.

Bron: Colombo, John Robert: "Mysterious Canada, Strange Sights, Extraordinary Events and Peculiar Places". Doubleday Canada Ltd., Toronto, 1989, pagina 240.

NIEUWS VAN DE BEWEGING

WERELDWIJDE SOLIDARITEIT MET GERHARD LAUCK

De voormalige ambassadeur van Chili in Oostenrijk (van 1964 tot 1970) Miguel Serrano, heeft een officiële protestbrief tegen de meest recente inbeschuldigingstelling van Gerhard Lauck gestuurd aan de Amerikaanse Ambassade in Santiago. De brief werd afgeleverd doord zijn persoonlijk secretaris op 26 november 1999. (Lauck riskeert een gevangenisstraaf van ten hoogste vijf jaar en/of een boete van USD 10.000,- – voor zijn weigering zich te laten criminaliseren voor het gebruik maken van zijn recht op vrije meningsuiting.)

Aan de andere kant van de wereld hield de Nationaal Socialistische Japanese Arbeiders Partij (NSJAP) een protestdemonstartie tegen de inbeschuldigingstelling van Lauck voor de Amerikaanse Ambassade in Tokyo op 5 december 1999. Het eerste fax-verslag uit Japan eindigde met de woorden "Axis forever".

In de Vereinigde Staten deed "The Spotlight" onmiddellijk verslag van de arrestatie van Lauck en Dr. Pierce besteedde uitgebreid aandacht aan de zaak in zijn "National Alliance"-uitzending van 13 november 1999.

Stuurt allen donaties aan: Gerhard Lauck Defence Fund, NSDAP/AO, P.O. Box 6414, Lincoln, NE 68506, U.S.A.

Onze Japanese kameraden van de NSJAP protesteren voor de Amerikaanse Ambassade in Tokyo tegen de recente inbeschuldigingsstelling van Lauck.

 

JONNI HANSEN GEARRESTEERD

Jonni Hansen, Leider van de Deense Nationaal Socialistische Beweging (DNSB) – een belangrijke zusterorganisatie van de NSDAP/AO – is op 21 december 1999 gearresteerd. Hij riskeert een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar terwijl hij enkel zichzelf verdedigd heeft.

Hier volgt een overzicht van heetgen heeft plaatsgevonden. Toen Hansen met zijn auto aankwam bij het hoofdkwartier van de DNSB in Greve werd hij direct omsingeld door een groep van tussen de twintig en dertig communisten bewapend met ijzeren staven en zelfs kettingzagen. (ze waren blijkbaar van plan een aanval te doen op de houten omheining van de DNSB. Eerder hadden zij al brandbommen gegooid en zelfs gepoogd de waakhond te vergiftigen). Aangezien hij alleen in de auto zat deed Hansen het enig mogelijke: hij reed weg, onvermijdelik dwars door de rode belagers heen waardoor zes van hen in het ziekenhuis belandden.

 

DEENS-DUITSE SOLIDARITEIT

"Het wordt inmogelijk hier in Flensburg te leven. De linksen hebben hier hun thuisbasis gevonden. Zij gebruiken lichamelijk geweld tegen een ieder die het niet met hen eens is, zelfs tegen vrouwen en kinderen. De politie doet niets."

De locale inwoner beëndigte zijn uitleg van de situatie aan de pas aangekomenen; Duitse nationalisten en onze Deense kameraden van de DNSB die helemaal uit Kopenhagen waren gekomen om schouder aan schouder te strijden met hun rasgenoten tegen de gebruikelijke vijand.

De nationale protestmars werd ontvangen net een hagel van stenen van het rode canaille. Een jonge man die getroffen werd door een steen viel op de grond. Zijn kameraden hielpen hem vlug overeind. "We moeten verder gaan!"

"We moeten verder gaan!" werd het devies van deze mars. Enkel degenen die aanwezig waren en hun gezichten hebben gezien, kunnen een beeld hebben van de vastberadenheid van de deelnemers. Oudere toeschouwers hadden dit eerder gezien in de twintiger en dertiger jaren. Zij lachten en zwaaiden.

Eeen nieuwe generatie, anders gekleed, maar met dezelfde geest!

Sieg Heil!

Deense ne Duitse kameraden marcheren schouder aan schouder in Flensburg tegen het rode canaille. Eendracht maakt Macht!

 

"GRATIS ADVERTEREN" IN ZWEDEN

Vier grote Zweedse kranten hebben blijkbaar besloten het Nationaal Socialisme te steunen door namen, adressen en foto’s te publiceren van ongeveer zestig kameraden in Zweden. Het is duidelijk dat zij gedacht hebben dat mooie Zweedse vrouwen zouden worden aangetrokken door deze knappe jongemannen en zo het lidmaatschap zouden doen stijgen.

Het Nationaal Socialistische Front (NSF) toonde haar dankbaarheid door de namen en foto’s – geen adressen – van der vier redacteuren te publiceren.

Omdat men een massale groei van het Nationaal Socialisme vreest zette de Zweedse Ambassade de in de Vereinigde Staten gevestigde provider onder druk om de NSF/Motstand website te verwijderen.

 

NIEUWE NSDAP/AO WEBSITE

De NSDAP/AO heeft per 20 januari 2000 haar eerste domain-name website: http://www.nazi-lauck-nsdapao.com. Dit is de NSDAP/AO’s voornaamste website. De site bestaat reeds uit elf talen en ongeveer honderd individuele web pagina’s.

 

EERSTE FINSE UITGAVE

De eerste publicatie van de NSDAP/AO in het nieuwe millenium was de eerste uitgave in de Finse taal van het NS Nieuws Bulletin. Dit is te danken aan onze Finse kameraden! Eeendracht maakt Macht!

HET NIEUWS FINSE BULLETIN VAN DE NSDAP/AO

 

NAZI KORTEGOLF RADIO

Eeen kameraad in New York discussieert over politiek via zijn krachtige kortegolf radio op zondagmorgen te 9.45 h. Eastern Time. Band 20 meter, frequency 14.240, call sign KB2QG11. Hij spreekt Engels en Duits.

 

NATIONALISTISCHE RADIO IN CANADA

Luister naar "Radio Free Canada" op dinsdag om 16.00 h. Eastern Time. Time via kortegolf radio WBCQ, 7,415 kHz. Onder meer gesponsord door de Nationalistische Partij van Canada.

 

ALLEN VINCENT OVERLEDEN

Allen Vincent, een van de laatste activisten uit het Rockwell-tijdperk, is gestorven. Zijn gedurende decennia getoonde meedogenloze activisme zegt meer over zijn trouw en zijn toewijding dan welke lofrede ook. In 1976 demostreerde hij zelfs voor een Duitse gevangenis om te protesteren tegen de eerste poitieke gevangenhouding van Gerhard Lauck. Nu is hij bij Commander Rockwell in het Walhalla.

 

CIVIELE RECHTSGAN TEGEN DE JODEN

Een civiele aanklacht is ingediend bij het federale gerechtshof in New York tegen het Manhattan VA Medical Center wegens het schenden van de burgerrechten van Christenen door te weigeren een kerstvoorstelling op te stellen gedurende de vakantie maar in plaats daarvan de Joodse Menorah en Davidssterren overal in het ziekenhuis te tonen.

 

ONRECHT REGEERT IN DUITSLAND

In de nacht van 27 op 28 oktober 1999 gooiden de roden – zij eisten hun misdaad later per telefoon op – brandbommen naar het huis van de Duitse patriot Thorsten Heise. Zowel hij als zijn vier jaar oude zoon moesten in het ziekenhuis behandeld worden wegens het indemen van rook. Wanneer patriotten vervolgens een demonstratie tegen het geweld aankondigden, werde deze niet slechts door de autoriteiten verboden maar ging men zelfs zo ver Thorsten gevangen te nemen hetgeen "gevangenschap ter voorkoming" werd genoemd.

 

TRAVELLERS ALERT ACTIE IN MAINE

Honderden Travellers Alert-pamfletten zijn uitgedeeld op het "Portland International Jetport" – nabij de vertrekruimten en in gratis folders. De plaatselijke media vermeldde eveneens de recente arrestatie van kameraad Lauck. Hoewel de enige internationale vlucht die is tussen Portland en Montreal stappen veel mensen over op vluchten naar Europa in Boston, New York en Washington DC.

 

EEN JAPANNER GEEFT VOORLICHTING IN BERLIJN

Volgens een sartikel van 23 november 1999 in de Japanse krant "Jiji Tsushin" is een veertigjarige Japanse zakenman in Berlijn gearresteerd wegens het uitdelen van anti-Joodse pamfletten. Na drie dagen gevangenschap en een bezoek door de Japanse ambassadeur werd hij teruggerstuurd naar Japan.

 

ARRESTATIES IN OOSTENRIJK

De politie heeft acht leiders van een nationalistische verzetsgroep in Oostenrijk gearresteerd. Ongeveer zeventig mensen werden ondervraagd. De groep wordt ervan beschuldigd een opleidingskamp te hebben over de grens in de Tsjechische Republiek.

 

BEWAKER IN EER HERSTELD

Het State Supreme Court in New York heeft bevestigd dat een gevangenenbewaker in eer hersteld dient te worden die eerder was ontslagen omdat hij thuis met een hakenkruisvlag had gezwaaid. De gouverneur was het niet met de beslissing eens.

 

JACK PRINS OVERLEDEN

De Nationalistische Partij van Canada laat weten dat onverwachts Jack Prins is gestorven op 22 november 1999 in Toronto. Hij Was 77 jaar. Hij was in 1922 in Nederland geboren en kwam in 1955 naar Canada waar hij een beroemdheid werd in de wereld van het professionele worstelen als "The Masked Marvel". Hij was reeds lang activist in de beweging voor het blanke ras. Zijn kennis, ervaring, moed, toewijding en warme kameraadschap zullen zeer gemist worden.

 

GRATIS RECLAME DOOR DE DUITSE REGERING

Onlangs bezocht een kameraad de anti-extremisme tentoonstelling van de overheid in Freiburg welke door veel politie bewaakt werd. De NSDAP/AO werd vaak genoemd en ook werden foto’s van Gerhard Lauck getoond. Natuurlijk wist de arme commentator niet dat hij in gesprek was met een activist van de gevreesde NSDAP/AO over de gevaren van rechts-extremisme in de Bondesrepubliek Duitsland.

 

WET TEGEN VRIJE MENINGSUITING IN MEXICO

De Joden zijn er in geslaagd een "anti-haat"-wet te laten implementeren in Mexico. Vele nationalisten zijn journalisten en activisten. Zij zeggen dat geen wet hen kan stoppen, dat de strijd vandaag de dag wereldwijd wordt gevoerdt en dat zij zullen vechten tot de eindoverwinning is behaald.

 

DE VERRADER EN DE MOORDENARES

Volgens een Duitse krant is de verrader Ingo Hasselbach verloofd met de Duitse staatsburger Debbie Milke die door een rechtbank in de Verenigde Staten ter dood is veroordeeld voor de huurmoord op haar eigen vier jaar oude zoon. Een paar dat goed bij elkaar past.

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands