Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 108-19 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 108/19 - zomer 2001 (112)

NS-NIEUWSBULLETIN wordt onregelmatig gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen: Nederlands, Frans, Hongaars, Italiaans, Portugees, Spaans en Zweeds.

De abonnementsprijs is 60,00 NLG of een gelijkwaardig bedrag in alle gangbare valuta´s voor twaalf uitgaven. (Ter betaling worden uitsluitend bankbiljetten geaccepteerd ! [Dus géén munten, postzegels, cheques of Internationale postwissels kunnen aangenomen worden.]

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS-Kampfruf, tweemaandelijks, abonnement eveneens 60,00 NLG voor twaalf uitgaven) en in het Engels (The New Order, tweemaandelijks, abonnement 110 NLG voor twaalf uitgaven).

De in groot formaat uitgegeven krant FÆDRELANDET in het Deens, is een gezamenlijk project met de DNSM, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken.

Schrijvers en vertalers die bereid zijn om vrijwillig te helpen zijn welkom !

Let op onze uitvoerige veiligheidsaanwijzingen !

Zie ook onze uitgebreide verkooplijst !

NSDAP/AO : PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A.

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hetgeen ONS niet ombrengt, maakt ONS sterker !

De vervolging van volksgetrouwen – in het bijzonder van Nationaal-Socialisten – neemt in het bezette Rijksgebied alsook in de andere Arische landen gestaag toe. Ons antwoord daarop kan slechts zijn: Nu pas goed !

Elke willekeursdaad staalt onze strijdlust, elke onrechtvaardigheid ontvlamt onze heilige haat tegen de Jodenknechten, elke anti-Duitse – uiteindelijk anti-Arische – volksverlakkerei van de Holokotsers werkt niets anders in de hand dan onze vastbeslotenheid te verstevigen, de kruistocht tegen deze wereldvijand tot aan de eindoplossing voort te zetten.

Degene die de vervolging van nationaalgezinden prijst, wordt tot geestelijke brandstichter. Degene die onschuldige Arische kinderen met een perverse zelfhaat vervult, begaat een psychische verkrachting en een kinderschending. Degene die de massamoord in Dresden als een "bevrijding" viert, verheerlijkt het geweld. Degene die een heropvoeding forceert, begaat geestelijke milieuverontreiniging. Degene die een systematische buitenlandse overheersing, ja van een heel werelddeel bevordert, heeft deel aan de volkerenmoord !

Géén genade voor deze polit-boeven van het Jodensysteem ! (Géén eigenrecht ! Eerlijk proces en gepaste straf !)

Deze hele zwijnerei heeft toch ook een goede kant. Ze maakt ons hard ! Ze maakt ons onbarmhartig ! Ze maakt ons fanatiek !

Zij eist ook die wereldwijde, pan-Arische solidariteit, die alleen ons ras kan redden ! Begonnen bij de Waffen-SS heeft zij zich sinds de Tweede Wereldoorlog verder ontwikkeld. Eerst heette het Groot-Duitsland en vervolgens de Germaanse wereld. Nu zijn echter ook de Romaanse, de Angel-Saksische en de Slavische volkeren erbij gekomen. Wij zijn rasgenoten en gelijkgezinden, ja strijdgenoten geworden, verenigd in de overtuiging dat alleen de natuurverbondene, heldhaftige wereldbeschouwing van het Nationaal-Socialisme van onze Führer Adolf Hitler in staat is, de blanke verzetsstrijders de geestelijke kracht te verschaffen, om de eindzege te behalen.

Het hakenkruis bezit zowel eein politieke alsook een psychologische en helemaal een bezielende kracht, die reeds onze voorouders duizenden jaren her gekend hebben. Daarom wordt het door de heersende minderwaardige mensheid verboden !

Daarom moeten wij dit wapen bewust en zinvol inzetten.

Als de vijand een wapen vreest, heeft dit een reden. Als de vijand een specifiek wapen in het bijzonder vreest, is dat helemaal belangrijk. De vijand heeft doodsangst voor het Nationaal-Socialisme, voor de grootste zoon van ons ras, Adolf Hitler, en voor het heilige hakenkruis !

Wij Nationaal-Socialisten hebben daarentegen géén angst. Hoezo dan ? Voor zulke creaturen ervaart men alleen afschuw en verachting. Zij bezitten niet eens genoeg eer en waarde om als het voorwerp van een trotse, mannelijke haat te deugen.

Wij zijn overtuigd:

Hetgeen dat ONS niet ombrengt, maakt ONS sterker !

- Gerhard Lauck

Friedrich Nietzsche

Toen Friedrich Nietzsche op 15 oktober 1844 in Rücken bij Lützen (Pruisische provincie Sachsen) werd geboren, stond voor zijn vader de latere beroepskeuze en loopbaan van zijn zoon al vast. De jonge Friedrich moest de familietraditie van de mannelijke Nietzsches consequent doorvoeren, en wel de uitvoering van de plicht van een lutherse predikant. Naast zijn vader was ook zijn grootvader predikant van een kleine gemeente geweest. Wie zou hebben vermoed dat Friedrich Nietzsche een voorvechter van de anti-christelijke leer en een overtuigd atheïst in het latere leven zou worden. Toen de vader in het vijfde levensjaar van Friedrich Nietzsche stierf nam zijn moeder in het huisgezin de opvoeding over, waarin ook zijn beide tantes, zijn grootmoeder en zijn zuster leefden. Al vroeg ontwikkelde de jonge Nietzsche een interesse voor poëzie. Met tien jaar begon hij de eerste gedichten te schrijven. Nadat hij tot 1864 het gymnasium Schulpforta bij Naumburg/Silezië bezocht, besloot Nietzsche zijn neiging te volgen en 1864 een studie der theologie en klassieke filosofie aan de Universiteit van Bonn te beginnen. In het jaar 1865 volgde hij zijn leraar naar Leipzig en zette daar de studie succesvol voort. Gevormd door de antieke esthetica en de werken van Arthur Schopenhauer (beroemde Duitse filosoof, in de eerste helft van de negentiende eeuw werkend) maakte Nietzsche 1868 kennis met Richard Wagner, eveneens geestdriftig aanhanger van de filosofie van Schopenhauer. In de volgende tien jaren bezochten Wagner en Nietzsche elkaar verschillende keren. Deze ontmoetingen zouden beiden blijvend beïnvloeden.

In februarie 1869 nam Friedrich Nietzsche zijn professoraat in Basel als buitengewoon hoogleraar in de Griekse taal en literatuur (filologie) aan. Reeds met vierentwintig jaar hield hij een rectoraatsrede over "Homerus en de klassieke filologie",

waarvan het succes hem hoogachting schonk bij zijn beschouwers. In het haar 1871 meldde de patriotische Nietzsche zich als vrijwillige hospik in de Duits-Franse oorlog. Daarbovenuit beklaagde Nietzsche zich na de Rijksstichting op 18 januarie 1871 over het gebrek aan geestelijke eenheid van Duitsland in elk opzicht. De jonge en ambitieuze Nietzsche publiceerde 1872 zijn eerste hoofdwerk: "De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek". Daardoor kreeg hij de mogelijkheid zijn gemoedstoestand uitdrukking te geven. Dit werk behandelde cultuurkritische vragen, met welke verdere geestelijke ontplooing Friedrich Nietzsche zijn oereigen probleem erkende: de moraal.

Naast de kennismaking met beroemde theologen en filosofen onderhield Nietzsche vooral zijn vriendschap met Richard Wagner. Echter tekende zich vanaf 1876 een vervreemding van Wagner af, totdat ten slotte de vriendschappelijke verhouding van de beide mannen tot een breuk kwam, op basis van de uiteenlopende opvattingen over de christelijke religie en de zedelijke moraalvoorstellingen. Nietzsche zwoer de bekrompen overgave aan de christelijke godsdienst af, toonde de "Slavenmoraal" van deze levensvijandelijke religie aan en verkondigde "de dood van god". Nadat hij 1879 zijn professoraat in Basel wegens toennemende verslechtering van zijn gezondheidstoestand moest neerleggen, schiep hij als vrije filosoof in de volgende tien jaar zijn grootste afsluitende werken. Aan één stuk door in verschillende plaatsen scheppend, voornamelijk in Italië, publiceerde Nietzsche "Menselijk, al te menselijk" (1880), "Morgenrood" (1881) en "De vrolijke wetenschap" (1882). Nietzsche poogde in alle drie werken, de mens als een wezen voor te stellen, die de vrijheid bezit, zich zijn deugden, zeden en zijn eigen moraal te kiezen. Echter gaat Nietzsches leer der "Herwaardering van alle waarden" niet ten onder door het enkele individu, maar streeft als hoogste doel naar de schepping van een uitverkozen, cultuurscheppende Supermensheid met een eigen "Heersermoraal". Vervolmaakt wordt Nietzsches filosofische prestatie in de vier boeken van "Aldus sprak Zarathustra" (1882-1885), waarin hij zijn theorie consequent in een poëtisch kader bevestigt. In de jaren 1886 en 1887 volgden "Voorbij goed en kwaad" alsook "Naar een genealogie van de moraal". Verdere kleinere werken als "Het geval Wagner" (1888), "De anti-christ" (1894 gepubliceerd) en "Nietzsche contra Wagner" (1895) voeren Nietzsches esthetische levensinstelling en anti-christelijke houding verder. In het jaar 1889 trof hem het noodlot. Na een zenuwinzinking in januarie in Turijn/Italië wordt Friedrich Nietzsche in de psychiatrische kliniek van de Universiteit van Jena opgenomen en leefde tot aan zijn dood in geestelijke duisternis. Vanaf 1890 bekommerden zijn moeder en na haar dood zijn zuster zich om de gebroken man totdat op 25 augustus 1900 Friedrich Nietzsche in Weimar zijn tragische bestaan eindigde en hij stierf.

Friedrich Nietzsche, waarschijnlijk één van de grootste Duitse filosofen en denkers alsook aanvoerders van de geestelijke stromingen van de levensfilosofie, is nu in de kring van de grootste Duitse mannen opgenomen en het Duitse volk kan op zijn prestaties voor de vooruitgang trots zijn en eervol terugblikken. Karl Schlechtas, een Nationaal-Socialistische schrijver, schrijft over Friedrich Nietzsche:

"Vanuit de door de Reformatie uitgelokte beweging van de Duitse geest betreffende de laatste oorsprong en wezensgrond van de menselijke natuur heeft Nietzsche zich het meest geweldig van de oude waarden van de culturele overlevering geprobeerd zich te bevrijden".

Strijdberichten

Nog een boek over het "neo-nazisme". "The Hitler Virus", verschenen in het jaar 2001 in de Verenigde Staten van Amerika, bevat een hoofdstuk over de NSDAP/AO – zelfs met haar adres.

Een driedelige reportage over de NS-Beweging van de naoorlogse periode is in juni in Duitsland uitgezonden. Dit gegeven is weer een beduidende toename van de NSDAP/AO- website-treffers !

Razzia´s in Bulgarije op de negentiende mei moesten de bhbulgaria.com website uiteenslaan. Dat is de vijanden van de mensenrechten echter niet gelukt.

De Tsjechische taal is sinds de zesde mei – en de Poolse sinds de vijftiende april – op de NSDAP/AO-website vertegenwoordigd. Deze website omvat nu 19 talen !

Het actualiteitenmagazine FOCUS # 17/2001 heeft over de NSDAP/AO website bericht.

Deutsche Welle heeft naar het schijnt op de tiende april het NSDAP/AO computerspel KZ-Rattenjagd vermeld.

Het Lauck-proces is weer verschoven. De officier van justitie zou na zeventien maanden nog niet voorbereid zijn !

Lauck hangt een vijfjarige vrijheidsstraf boven het hoofd, omdat hij weigert, de vrijheid van meningsuiting als een "misdaad" te beschouwen.

Het SPIEGEL TV televisie-interview met Gerhard Lauck is op 8 april uitgezonden.

Miljoenen treffers heeft de NSDAP/AO website in het eerste kwartaal van het jaar 2001 gehad !!!

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands