Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. BSrp105. . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Novosti NS Biltena

Srpsko internet izdanje

#105/1

Informacije o pretplati

"Novosti NS Biltena" se izdaje od strane NSDAP / AO, na nekoliko jezika, uklju~uju}i engleski, nama~ki, ma|arski, holandski, francuski, {vedski, {panski, portugalski, italijanski i kao {to vidite srpski. Pretplata iznosi US$ 30 i ona uklju~uje 12 brojeva. ( Svaki primerak je tako|e nabavljiv na "650 MB computer CD" (in Microsoft Publisher 98) po ceni od US$ 10 po CD-u.)

Englesko i nema~ko izdanje "Novosti NS Biltena" je ponu|eno samo na CD-u i u skra}enoj formi na internetu. Za ove drugove, NSDAP / AO izdaje ve}e novine na nama~kom (NS KAMPFRUF, mese~no, US$ 30 za 12 brojeva), na engleskom (The New Order, mese~no, US$ 30 za 12 brojeva) i na danskom (FAEDRELANDET, ~etiri puta godi{nje, kao zajedni~ki projekat s DNSB iz Danske. Kontakt adresa je: DNSB; Postboks 32; DK-2670 Greve; Denmark)

Sve zna~ajnije valute prihvatamo - samo po listi (zvani~nom kursu) banke (i ne prihvatamo metalne nov~i}e ili po{tanske marke). Internacionalne nov~ane narud`be prihvatamo iz svih zemalje SEM Austrije i Nema~ke. Ne primamo li~ne ~ekove IZVAN USA, niti "postgiro" ~ekove.

Pisci i prevodioci koji `ele da dobrovoljno asistiraju su naravno dobrodp{li.

Kliknite na "extencive price liste" da biste videli na{u ponudu dodatnog propagandnog materijala, zna~aka, zastava, kaseta, muzike, knjiga na mnogim jezicima i jo{ mnogo toga.

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 -USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

"Cyber" napad

Internet ofanziva koja je uzela maha ovog leta je bila velika pobeda.

Dnevni broj "poseta" na NSDAP / AO website-u u proseku sadr`i petocifrni broj.

Mein Kampf je pose}en hiljadama puta svakog meseca.

Iako je NSDAP/AO imao website nekoliko godina, u januaru 2000. se desilo da je dugo sistemski dono{ena kampanja uzela maha po~ev{i sa stvaranjem novog "dobrog" imena website www.nazi-lauck-nsdapao.com. odtada, broj poseta se vi{e nego udvostru~i svakog meseca.

Do skora je postojalo trinaest jezika i Mein Kampf je dodat.

Pripreme su izvr{ene u julu i drugovi razli~itih nacionalnosti i godi{ta radili su zajedno svakoga dana. U avgustu je po~ela velika promociona kampanja igara po~eta sa "Nazi computer games" koje mogu biti besplatno preuzete (presnimljene). "Nazi doom NSDAP/AO" je uskoro postojao na 8 jezika, kao i dve starije igre. (Dok ovo pi{emo jo{ vi{e o~ekivanih igara se bli`e takmi~arima)

Ilustrovana verzija Mein Kampf-a je zamenila staru. Tri kra}e knjige i vi{e {ala (comics) je dodato. Plus slike-flajeri koje mogu biti presnimljene, {tampane i distribuirane bilo gde u svetu.

^ak i muzi~ki MP3 fajlovi su povezani. Partijska himna "Die Fahne Hoch!" se ispaljuje kao V2 raketa! Odskora je pra}ena sa "Deutschland lied".

Svaki pravac uklju~uje NSDAP/AO promocioni file, koji isto tako sadr`i instrukcije kako na}i "blokirani" website i savete za internet aktivnost.

Za~u|ene jevrejske medije u Nema~koj - i {tampa i televizija - odgovorili su ponavljano pokazivaju}i NSDAP/AO website sa ~itkom url adresom.

Jedina mana site-a je potro{nja napora i finansijskih resorsa. Kada je "data transfere" ja~ina uve}ana, udesetostru~ena tokom deset godina, cena website-a je porasla tako|e.

Trenutak koncentracije na aktivnosti na internetu mo`e privremeno usporiti izdava{tvo, ali vremenski potencijal je vi{e nego va`an. U me|uvremenu molimo na{e ~itaoce za njihovo razumevanje i podr{ku.

ZAJEDNO SMO JA^I!

SS-Obergruppenführer

Reinhard Heydrich

primer budu}im generacijama

od H.H. Norden-a

Reinhard Tristan Eugen Heydrich je ro|en 7. marta 1904. godine u Halle an der Saale. On je bio sin Richard-a Bruno-a Heydrich-a, kompozitora i Elisabetha-e Anna-e Amalia-e Krantz. U vreme njegovog ro|enja, njegov otac je bio direktor muzi~ke {kole. Reinchard je poha|ao "Reform Realgymnasium" na Hedwigstrase u Halle an der Salle. Ve} kao |ak bio je veoma obrazovan. ^itao je npr. knjigu "Historie de la Civilisation" od francuskog autora Charles-a Seignobos-a i diskutovao o sadr`aju sa svojim prijateljem Erich-om Schutze-om.

Po{to je zavr{io osnovnu {kolu Reinhard Heydrich se pridru`io mornarima kao morski pitomac u Kiel-Holtenau. Uticaji poznatog "Seeteutel" Gret Luckner, koji je stajao u~astalo kao posetilac Heydrichove porodice. Zasigurno je igrao ulogu sa podr{kom Heydrichovog izbora za karijeru u mornarici. Po~eo je svoje slu`enje sa ekipom 22. Posle priprema koje su trajale ~etiri i po’ godine, on je bio unapre|en u Leutnant zur See prvog oktobra 1926. i onda je obrazovan za veznog oficira. U 1928. je postao Oberleutnant zur See. Shodno tome, kasnije vice admiral Kleikamp Heydrich je bio ~ovek koji je toliko koliko je bio talentovan, obrazovan i spreman, toliko je bio i obrazovan o kvarovima brodova. Izgldalo je da ni{ta nemo`e da se ispre~i pred uspe{nom karijerom u mornarici. Ipak, sudbina je odlu~ila druga~ije, 6. decembra 1930. Oberleutnant Heydrich je upozna osamnaestogodi{nju Lina-u Von Osten. Ona je do{la sa ostrva Fehmarn u Ostsee, gde je njen otac bio direktor {kole. Bokserskog dana 1930 su se obavezali. Hydrich je poslao svoju pozivnicu biv{oj devojci koja je bila }erka veoma uticajnog industrijalca. Kasnije je demantovano od strane Heydricha da bi on o`enio njegovu }erku koja je `elela da bude li~no Heydrihova verenica. Kada je on ovo odbio, njen otac je zalo`io protest kod admirala Raeder-a, {to je rezultovano time da je Heydrich pozvan pred mornari~ki sud ~asti. Davanjem efekta preporuci ovog suda ~asti admiral Rader je odlu~io da Oberleutant zur See Reinhard Heydrich bude izba~en iz mornarice. Impozantno je da niko nikada nije prona{ao nijedan pisani dokaz koji se odnosio na opisanu proceduru suda ~asti. Heydrich je bio ube|en da je izba~en iz mornarice zbog politi~kih razloga.

Kasnije, kroz SS-Obergruppenfuhrer Karl Von Eberstein, Heidrich e uspostavio kontakt se Heinrich-om Himmler-om, koji je postao Reichsfuhrer SS-a. U januaru 1929. Himmler je upravo tra`io hrabre ljude za izgradnju obave{tajne slu`be SS-a. Dao je Heydrich-u 20 minuta da stavi na papir koko bi on obavio taj posao. Heydrich je napisao svoje ideje, napravio pogodnu strukturu organizacije i dostavio rezultat Reichsfuhrer-u koji je bio veoma impresioniran, ~ak toliko da je odmah odlu~io da to prepusti biv{em mornari~kom oficiru. Heydrich koji je ve} postao ~lan NSDAP-a, 1. juna 1931, postao je ~lan SS-a u Hamburg-u 14. jula 1931. On je tada bio SS Sturmmann sa SS brojem 10120. 26. decembra 1931. brak izme|u Reincharda Heydricha i Linae Von Osten se obistinio u seoskoj crkvi Grossenbrode-a.

Onda je Heydrich po~eo sa izgradnjom obave{tajne slu`be. U ranim danima, ovo je bilo poznato kao "Ateilung lc". Krajem 1931. dve sobe su iznajmljene za "SS - lc" na ~etvrtom spratu u ulici Turkenstrase25 u Minhenu. Ovo je bila rezidencija partijskog ~lana Victoria-e Edrich, koja je krila "Blutfahne" u svojoj garderobi tokom perioda kada su SA i SS bili pod zabranom. Tokom tog perioda Heydrich je bio SS Hauptsturmfuhrer. Dvadset prtog decembra 1931. je postao SS Sturmbannfuhrer, a 22. jula 1932. SSStandartenfuhrer i "Chef des Sicherheitsdienstes" (SD). Septembra 1932. SD je imao sedi{te u maloj vili u Zuccalistrase 4 u minhenu; Heydich i njegova `ena su `iveli na istoj adresi.

On, kao vo|a SD je nazvan "C", njegova kancelarija "Zentrale deinsttelle des SD". U junu 1933. je ro|en njegov prvi sin Klaus. Godina preuzimanja mo}i 1933, teko|e je donela ~in SS Brigadefuhrer-a. SD je sada imao svoje sedi{te u Wittelsbacherpalace u ulici Biennerstrase u Minhenu. 9. novembra SD je postala nezavisna SS kancelarija/odeljak. Tokom novembra i decembra 1934, SD se preselio u Wilhelmstrase 102 u Berlinu. 17. juna 1936, Reinhard Heydrich je postao "Chef der Sicherheitspolizei und des SD". 27. septembra 1939, Reichssicherheitshauptamt je osnovan sa Heydrichom na ~elu. 1940. on je bio izglasani predsednik "der internationalen Kriminalpolizeilichen Kommision".

Po~etkom nema~ke kampanje na zapadu, Heydrich je zavr{io pilotski ispit. Tokom kampanje u Norve{koj, leteo je od Stavenger-a do Engleske i [kotske sa Me 110, nekoliko izvi|a~kih letova. Za svoje herojsko pona{anje bio je nagra|en bronzanim Frontslungspange i sa Eiserne Kreuz II Klasse. Sredinom maja 1940. vra}en je u Berlin. 1. januara 1940 postao je Reichsleiter des Fachamtes fechten im NS-Reichsband fur leibesubungen. Tokom kampanje u Rusiji Heydrich je opet slu`io kao borbeni pilot. U ju`noj Rusiji i bio je hagra|en s silberne Frontflugspange i sa Eiserne Kreuz I Klasse.

23. septembra 1941. Hitler je otpustio Reichsprotektor fur Bohmen und Mahren Constantin-a Von Neurath, iz njegove kancelarije i postavio od 27. septembra 1941 Reinharda Heydricha na mesto Reichsprotektor-a. U isto vreme je pokrenut SS-Oberggruppenfuhrer. Fuhrer je odredio Heydrich-a da napravi protektorat u potpunoj harmoniji sa Reich-om. Karl Hermann Frank, Staatssekretor, koji je dolazio iz Sudetenland je odre|en da mu asistira.

U Pragu, Heydrich je simulirao komandu tokom zvani~ne ceremonije na Hardcany tvr|avi. Sa `enom i decom preselio se u tvr|avu Jungfern-Breschan koja se nalazi oko dvedeset kilometara od Praga. Kontradiktorno pogre{noj informaciji koja je rasprostranjena danas, mere preduzete od strane Heydrich-a su bile dobro primljene. Dve stotine hiljada pari cipela su besplatno podeljene i dnevna sledovanja duvana su zaista uve}ana. Heydrich je tako|e imao plan da renovira Prag, i da ga uradi u stilu nema~kih gradova, i da ga spoji nema~kim sistemom autoputa sa Berlinom.

Pored Heydrichove pozicije kao Reichsprotektor-a on je sa~uvao mesto u kancelariji kao {ef Reichssicherheitshauptamt. Bio je takav kapacitet da je 20. januara 1942. vodio konferenciju koja se odr`ala u vili Am Grose Wennsee 56/58 u Berlinu. Reichsmarschall Herman Goering je ovlastio Heydrich-a da napravi pripreme za kona~no re{enje jevrejskog problema. Nasuprot tvrdnji posleratnih publicista, predmet NS Nema~ke nije bilo fizi~ko istrebljivanje jevreja, ve} dovo|enje kraja jevrejskom uticaju, {to se odigralo su{tinski u saradnji sa jevrejskim organizacijama. Podsticana je inicijativa emigracije jevrejskog stanovni{tva u Palestinu. Kao primer ove politike mogu napomenuti "Haavana - sporazum" i "Rubbe-Wohlthat - sporazum. Za detaljno obja{njenje oba pomenuta pojma preporu~ujem vam knjigu "Auswanderung der juden aus dem Dritten Reich" od Ingrid Weckert. Ustvari SS je verovao u politiku teranja jevreja da emigriraju. To je bila naknada za rat, koji Nema~ka nije izazvala, pa je emigracija po~ela da opada. U pravcu rata doneta je odluka da se Jevreji evakui{u u izbegli~ka naselja na istoku. U ovom kontekstu, s ovim, mo`emo se setiti da je svetsko jevrejstvo proglasilo rat sa Nema~kom ve} u martu 1933. Preduzimanje mera da se evakui{u jevreji iz Evrope je bila poenta Wanncee konferencije.

U me|uvremenu Edvard Benesch koji je smatrao sebe za predsednika u izgnanstvu je isplanirao da izvr{i atentat na Reichsprotektor-a Heydricha. Dva neovla{}ena oficira biv{e ^e{ke armije, Jan Kubis i Josev Tab~i}, su izabrani za ovu misiju. Zajedno, sa nekoliko drugih, oni su se spustili padobranom u protektorat 28. decembra 1941. Tokom narednih meseci skrivali su se posmatraju}i Heydrichov na~in `ivota i pokrete. Vezano za pove}ane aktivnosti teroristi~kih grupa, stimuliranih i finansiranih iz Londona, ustvari u Belgiji i Francuskoj, Heydrich, koji je svojim merama obnovio poredak u protektoratu - bio je odre|en da bude i Chef der Zivilverwaltung for Belgium za severnu Francusku i da bude za{titnih Vinchy Francuske.

27. maja 1942. oti{ao je avionom da se sastane sa Hitlerom. U to vreme atentatori su izabrali da se vrate u predgra|e Praga Holeschowitz, kao mesto najpogodnije za atentat jer je tu Heydrich, kada bi prolazio kolima morao da smanji brzinu. 27. maja 1942. Heydrich je napustio Jungfern-Breschan u 10 ~asova; a oko 10:30 je bio na mestu gde su ga atentatori ~ekali. Vozio se u svom tamno zelenom Mercedes Benz-u. Jedan od ubica, Gab~i}, uperio je pi{tolj u Heydricha i povukao obara~. Ni{ta se nije dogodilo. Oru`je je "napravilo gre{ku" i nije opalilo. Heydrich je onda izvadio svoj pi{tolj i ubio Grab~i}a. Za to vreme, drugi ubica, bacio je bombu koja je eksplodirala blizu zadnjeg desnog to~ka Mercedesa. Heydrich je bio ozbiljno povre|en od gelera, ali je i pored toga pucao nekoliko puta na Kubis-a. Potom je ve} postao iznemogao. Jedna ~e{ka dama po`urila je da pomogne Heydrich-u, tako da je prene{en do Bulovka bolnice gde su i ~e{ki i nema~ki doktori poku{avali da ga odr`e u `ivotu du`e od jedne nedelje. Na`alost, nije bilo uspeha. Jutra 4. juna 1942. godine Reinchard Heydrich je umro.

Kov~eg sa smrtnim ostacima Reichsprotektor-a se nalazi u prostorijama dr`ave, prekriven zastavom s’ Svastikom, u palati Hradcan tvr|ave. Po~asna garda Wehrmacht-a i SS oficira pa`ljivo posmatra. U podne 7. juna 1942. kov~eg je vozom prene{en iz Praga u Berlin, da bi se nalazio u zemlji u Reichssicherheitshahptamt, Prinz Albericht Schtrase 8 i kasnije, 9. januara 1942. u mozai~noj hali nove Reichschancellery. Tokom posmrtne ceremonije, Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler je odr`ao sve~ani govor u kome je istakao veliko delo Reincharda Heydricha. Zadnji govornik je bio Adolf Hitler, koji ga je nazvao jednim od najboljih nacional-socijalista, jednim od najve}ih branioca ideje nema~kog Reich-a i jednim od najve}ih uni{tiva~a neprijatelja Reich-a. Hitler je odlikovao palog heroja sa zlatnim Vervunde tenabzeichen i Oberstestufe des Deutschen Ordens. Kov~eg sa Heydrichovim telom je sme{ten na lafet od topa koji su vukli 6 crnih konja i transportovan je iz Wilhelmstrase na groblje. Tamo je Reinchard Heydrich ostavljen da po~iva.

Na koji na~in mi, nacional-socijalisti dvadeset prvog veka, mo`emo da pratimo primer koji nam je Reinchard Heydrich dao za vreme `ivota. Na prvom mestu moramo verovati bezuslovno u ve~nu nacional-socijalisti~ku ideologiju i moramo biti spremni na bilo {ta {to je neophodno za budu}nost Arijevske Rase. Na{a je sveta du`nost da se borimo protiv neprijatelja s’ ne~uvenom okrutno{}u. Ukoliko je neophodno, koristi}emo konspiracione na~ine, dok }emo u drugim situacijama koristiti oru`je. Mi ne prepoznajemo ispravnost demokratskih sistema koji vladaju Evropom od 1945. i na{ cilj je da prema tome pokorimo demokrate i elimini{emo prominentne politi~are ovih u`asnih vremena. Kada mi kao nacional-socijalisti `elimo da povratimo politi~ku i vojnu mo}, jo{ uvek postoji dug put za to. Veoma retko danas po`ete sresti politi~are koji mogu da se uporede sa nacional-socijalistima u svom slavnom periodu iz dvadesetih, tridesetih i ~etrdesetih ovog veka. To je uvreda za svakog iskrenog i ube|enog nacional-scijalistu, kada ga mediji kontrolisani od strane jevreja stavljaju u istu grupu sa politi~arima koji se trude da budu nacionalisti i patriote, samo pomislite na izvasne ljude u Belgiji i Austriji, oni u pore|enju sa pravim nacional-socijalistima. Ti politi~ari nemaju a{ ni{ta sa politikom na{eg Fuhrera Adolfa Hitlera, ponavljano oni se distanciraju od takozvanih "zlo~ina Tre}eg Reich-a", a ponekad ~ak ispla}uju priloge najgorem neprijatelju obdarenog Arijevskog ~oveka: JEVREJU. U ove ljude moramo vi{e sumnjati nego ~ak u hri{}ane, liberalne i socijalisti~ke politi~are; oni nisu ni{ta drugo sem oli~enja slabosti i kukavi~luka. @ivot SS Obergruppenfuhrer-a Reichard Heydricha nam pokazuje pravi put. Ne smemo nikada napustiti taj put. Samo tako }e pobeda biti na{a!

Heil Hitler!!!

Zahvaljujemo se autoru ovog teksta. Tako|e se zahvaljujemo svima koji su preveli ovaj tekst na svoj jezik. Ovo je tako|e i poziv jo{ vi{e drugova da urade isto to i da nam se pridru`e.

Nacional-Socijalisti~ka solidarnost u akciji!

NOVOSTI IZ POKRETA

R. Hess, memorijalni mar{evi U Holandiji i Danskoj

26. avgusta oko 80 nema~kih i holandskih drugova je mar{iralo u Echt-u, bez incidenata. 29. jula, oko stotinu drugova iz Danske, [vedske, Finske, Norve{ke i Nema~ke je mar{iralo u Danskom gradu Helsingor.

R. Hess, akcija u Holfgeismaru, Nema~ka

Trinaestogodi{njica smrti Rudolfa Hess-a, 17 prelepih "zidnih" crte`a, kao i slogani Heil Hitler! i NSDAP/AO su otkriveni u ovom Holfgeismar gradu, Nema~koj. Prema tvr|enju izve{taja HNA, novinskog izve{taja za 17. avgust policija je veoma ozbiljno preuzela slu~aj, jer je ova velika akcija jedinstvena na toj teritoriji.

Prva NSDAP/AO igra za kompjuter

Hvala prvoj igri NSDAP/AO-a "Nazi doom NSDAP/AO" - posete website-a su porasle. Nabavljivo u verzijama na 8 jezika: engleskom, nema~kom, francuskom, portugalskom, {panskom, holandskom, ma|arskom i finskom. Presnimite besplatno: www.nazi-lauck-nsdapao.com

Besplatni "publicitet"

Devetog avgusta, naionalna televizija je objavila NSDAP/AO nalepnice u izve{taju o raciji protiv navodnih "Neo Nazi Terorista" u Berlinu. U udru`enom novinskom izve{taju istog dana pokazali su NSDAP/AO website sa ve`e}om url adresom i "Kolner Rundschau" su uradili isto 15. avgusta.

Sedmog avgusta nema~ka nacionalna televizija ARD je pokazala NSDAP/AO sa ve`e}om url adresom. Stanica Pro Sieben je uradila isto 26. juna.

Jedan od osam Nemaca misli ispravno

Prema tvr|enju izve{taja nema~kog sociologa Richard-a Stoss-a, jedan od svakih osam Nemaca razmi{lja kao "desni~arski ekstremista". (izvor Der Spiegel online, jul 28. 2000.)

Flajeri "putni~ka uzbuna" distribuirani na aerodromu u Minearolisu

Drugovi iz "Nacional - Socijalisti~kog Pokreta" (NSM) distribuirali su "putni~ka uzbuna" flajere na Mineapolis St. Paul aerodromu 27. juna. Ovo je pravi primer nacional-socijalisti~ke solidarnosti u akciji.

Racije u Saksoniji

Dvadeset ~etvrtog juna oko 250 policajaca posetilo je oko 50 ku}a, uklju~uju}i i ku}u ~lana gradskog ve}a - u Pirna oblasti Saksonske provincije. Akcija je usmerena protiv ekstremista desni~arske "SSS" organizacije, za koju se procenjuje da ima oko 300 ~lanova. Prona{li su eksploziv, granate, pi{tolje, pu{ke, bazuke i velike koli~ine propagandnog materijala. Vlasti su bile {okirane kada su uvideli da su mnogi ljudi iz "srednje klase" bili ume{ani. Glupost da su lokalna policija i carinici bili me|u njima je ohrabrivana ~injenicom da je samo nekoliko zvani~nika sudelovalo u raciji. (izvor: Faz online, jul 5. 2000.)

Kako prona}i "blokirani" website?!

Prvo na|ite "proxy server". Jednostavno pretra`ite na internetu. (^ak i dobar proxy server mo`e kasnije da neradi, prema tome nau~ite kako da ih na|ete. Za ove instrukcije koristi}emo postoje}i proxy server u Taivanu s tehni~kim nao~arima "address 139.223.199.194" i "port 8080")

Onda nastavite na slede}i na~in:

idite na settings

idite na control panel

idite na internet

proverite proxy server

upi{ite adresu - 139.223.199.194

upi{ite "port 8080"

Internet udru`enje je iznelo da ih sa~uva i distribuira ove anti-block instrukcije!

Webmaster-i napadnutih websiteova su izneli ove instrukcije na svojim websiteovima i saop{tili svojim posetiocima da ih odmah presnime - pre nego {to se website blokira i postane kasno!

Vi{e proxy server-a: Bulgaria 195.24.55.245 Porto 8080; France 195.242.79.21 Port 8080; Columbia 209.88.62.76 Port 8080; Taiwan 139.223.199.194 Port 8080; USA Interlog.com 207.34.202.2 Port 3128 & Home.com 24.112.47.107 Port 8080

Nove SVASTIKA NALEPNICE

100/US$5.00 - 500/US$15.00 - 1000/US$25.00

ime _______________________________________________________

ulica _______________________________________________________

grad _______________________________ po{tanski broj _______________

zemlja _____________________________________________________

NSDAP/AO – Box 6414 – Lincoln NE 68506 – USA

Kopiraj i Distribuiraj

POTREBNI:

1) Knjige iz Tre}eg Reich-a, kao i originalni (pre 1945.) snimci sa Nema~kim mar{evima.

2) Drugovi koji te~no pi{u (nije neophodno da i govore) strane jezike, a da `ele da prevode.

3) Internet aktivnosti da sakupljaju i {ire informacije.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski