Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 33 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 113/33 - ösz 2003 (114)

HÖSÖKRE EMLÉKEZTÜNK!


A Magyar BLOOD & HONOR idén is megtartotta évi megemlékezését a Német-Magyar WAFFEN-SS elesett höseinek emlékére.

2003. Február 15-én a magyarországi BLOOD & HONOR ismételten felvonult a hösi halált halt magyar és német WAFFEN-SS tagjainak emlékére, akik életük feláldozásával védelmezték Budapestet, Magyarországot és az európai keresztény civilizácíót, több mint 3 hónapon át, az 1944. október 15-i kormánycsere után.

A BECSÜLET NAPJA néven a köztudatba került esemény kapcsán azokra a német katonákra, tisztekre emlékezünk, akik Magyar földön védték az európai civilizácót a zsidó sátánizmus vírusai ellen, akik úgy védelmezték a mi Hazánkat, mintha a saját megszentelt német honukat védenék! Mi, ezt soha nem fogjuk elfeledni a hös német népnek, ezért is rendezzük meg minden évben ezt a megemlékezést.

A történet 1945. Február 11-én kezdödött, amikor a szovjet sátánista hordák által körülzárt Budapesten, a Várban magukat kitartó ellenállók minden élelmiszere, víze, lövedéke, gyógyszere kimerült. Egy emberként kitörtek és az utolsó löszerüket az ellenségre tüzelve megpróbálták a lehetetlent: áttörni a gyürün... 75.000 hösböl 68.000 elesett... A maradék 7.000 vagy sebesülten vánszorogva, vagy hosszú menetekben a szibériai gulágokba lett hajtva embertelen körülmények közepette, vadállati kegyetlenséggel. A magyar WAFFEN-SS egység volt az egyik legnagyobb számszerüleg: 40.000-en szolgáltak benne.

Amikor a szovjet hordák megszállták Budapestet, a rablás, eröszakoskodás és önkényeskedés minden, az ázsiai fenevadakra emlékeztetö formáját megvalósították. Magyarországon több mint 1 milló nöt eröszakoltak meg a sztálini bolsevizmus szifiliszes banditái. A kommunizmust mint az ö felszabadítóinak beállító zsidóság EZT a tényt ünnepelteti a Magyar nemzettel, minden év áprilisában...

A Vár elfoglalásakor a többszázezernyi szovjet "harcos" az ápolónöket, súlyos sebesültektöl a könnyebben sérÜltekig, az orvosokat, kiszolgáló személyzetet kivégezte. Mielött azonban a földön, ágyon fekvö sebesülteket agyonlötték, végig kellett nézniök a gondoskodó kezeket adó fiatal magyar és német ápolónök megeröszakolását. A megbecstelenített, szerencsétlen nöket azután falhoz térdepeltették és tarkónlötték...

A "szerencsésebbek" Szibériában, sztálin 'atyuska' 5.000 kommunista haláltáborának egyikében pusztultak el fagyhalálban, vagy az ütlegelések, kínzások miatt. Budapest tehát a hatalmas túlerö miatt elesett, de az emberek nem tagadták meg azokat a Höseiket, akiknek a keresztényi Európa fennmaradását köszönhették, akik szembefordultak a zsidó-bolsevista ördöggel.

"1996 óta emlékezünk meg a Harci zászlajaink alatt erröl az eseményröl" - írja az egyik szervezö. A magyar és a német WAFFEN-SS egységek harci zászlajait vittük eleinte, amíg az ú.n. "gyülölettörvények" nem kezdték ki az egyszerü történelmi szimbólumokat jelentö zászlókat és a semleges Árpádsávos lobogókra váltottunk." "Azokra emlékezünk akik egy jobb Európát akartak, kommunizmus- és félelemmentes életet akartak" - folytatódik a beszámoló. Ez évben a rendörség nem akarta engedélyezni - a zsidóság gyülölettöl habzó ügynökeinek nyomására - ezt a történelmi megmozdulást, arra hivatkozva, ami az 1999. februári felvonulás alatt történt. A marxista német és osztrák junta álrendörei és hazai kolomposaik segítségével eröszakot provokáltak a Viking Clubban és elött, bírósági ügyet kovácsolva, ami nemzetközi figyelmet vívott ki. Második, ismételt kérésünk sem járt eredménnyel. Ezt már rafináltabban utasították el, mert a hely, közlekedés "alkalmatlanságára" hivatkoztak. Harmadik esetben már ügyvédi segítséget vettünk igénybe és ez segített a felvonulás engedélyezéséhez.

A nagy napon, mintegy 200-250 bajtárs, nacionalista gyült össze, hogy fejet hajtson a Mártírok elött. Az Árpádsávos zászlók tömege alatt összesereglett bördzsekis, kopasz fiatalok némelyike a "88" számot, Mozgalmunk jelszavát viselte. Sokan a KITARTÁS! jelszóval üdvözölték egymást. Meg kell emlékeznünk a "másságnak" a másik oldalon üvöltözö, gyalázkodó, köpködö, átkozódó seregéröl is. Az idén elöször a sátánizmus hat háromszögét feltüntetö 'dávidcsillagos' rongyaikat lengetö, héberül vísítozó tömeg mutatkozott be, az általuk irányított cigányok, homokosok, ferministák, kommúnisták és más aljavilágbeliekkel. Bár a médiának adott elözetes nyilatkozataikban "csendes" tüntetésröl vinnyogtak, ez minden volt csak nem csendes; ordítozásaik még a HIMNUSZ ideje alatt sem csillapodott, söt, mintha olaj lett volna a tüzre... A "zsidó közösség" ellentüntetöi bizonyítékot adtak "toleranciájukról" (amire állandóan okítják a magyarságot), "Magyar-szeretetükröl" (az obszcén mutogatásokkal egybekötött, még trágárabb magyar-ellenes bekiabálásokkal), A "Magyarok menjetek haza" meg különösen tréfásan hatott, hiszen mi, Magyarok vagyunk otthon, már vagy 1.200 éve, míg a hitsorsos siserehad a bekéredzkedö, vendég minálunk. Igaz, hívatlan és befészkelödött "vendég", de elödeink védelmére legyen mondva, ezt ök sem láthatták elöre!? Vagy talán ez a "hazaküldözgetés" valamilyen készülödö Náci Hazát jelent? Valamit tud a zsidóság, amiröl mi nem és ez nyugtalanítja öket?

Ellentétben a türelmet és toleranciát hamisan hirdetök höbörgö párszázas táborával szemben, mi Magyar nacionalisták, nemzetiszocialisták a valóban csendes, példamutató megemlékezést reprezentáltuk a közvélemény számára. A beszédek, a Himnusz, a csatadalok eléneklése mind rendben folytak le. A fegyelmezettség még a "minket védelmezö" rendörség részéröl is elismerést vívott ki. A provokatörök dolguk végezetlenül kellett, hogy távozzanak.

Az idei BECSÜLET NAPJA számban, résztvevöben sokkal kevesebb volt, mint az ezt megelözö években. A megemlékezés, felvonulás ideje is sokkal rövidebb volt, de lényegretöröbb. Ezért is talán, de nem volt eröszak, és nagy kilátásaink vannak a megrendezésre jövöre is. Szeretnénk több európai, föleg: német, osztrák bajtársat meghívni a következö felvonulásunkra, hiszen az ö elödeik is velünk harcoltak, haltak hösi halált a Szabadságért, Demokráciáért, Európáért.

A budapesti megemlékezéssel egyidejüleg az ország számos pontj;an tartottak helyi bajtársaink csendes megemlékezéseket, felvonulásokat, föleg ott, ahol nagyobb harcok folytak a kommunista, szovjet megszállók ellen.

KITARTÁS, SIEG HEIL!


A KÁRTYAVÁR


Még a balosnak elkönyvelt európai zsidómédia sem visszakozott olyan kitételek megtételétöl, amely az Amerikai Egyseült Államok összeomlásával foglakozik. Számos író, könyv, tanulmány kapott említést az elmúlt hetekben a témával kapcsolatban.

Gazdaságilag az USA szívósan küszködik, hogy valahogy fenntartsa magát az európai gazdsági fölény alatt és ne zuhanjon még lejjebb. Kettöjük között van Japán is, annak ellenére, hogy a távolkeleti országot is elkapta a gazdasági hanyatlás.

Az egyetlen vonal, amelyben az USA egyenlöre még verhetetlen: a katonai ereje, militarizmusa. Természetesena fennt említett tanulmányírók, gazdaságpolitikusok még csak a közelébe sem mertek menni annak a témának, hogy mik, vagy kik az okai mindennek a világra szóló lefelé zuhanásnak, de különösen annak a ténynek nem mertek hangot adni, amit Amerika faji rothadása idéz elö.

És mi persze tudjuk nagyon is jól, hogy ennek a rothadásnak, lefelé ívelésnek mind egy oka van: a ZSIDÓ! A zsidók támadása, az általuk indított aláaknázása a spirituális, morális és kultúrális értékeknek, mindennek amit az életképes, alkotnitudó Árja emberek alkotása jellemzett évezredeken át.

Egyfelöl, ennek a pseudo-amerikai rezsimnek a bukása elkerülhetetlen és sokunk részéröl egyenes kívánatos az elöbbrelépéshez, a degenarált megsemmisítéséhez. Ez a rend nem szolgál mást csak a zsidajait és nem az amerikai embereket.

Másfelöl, a vergödö Árja Amerika elpusztulása is elkerülhetetlen és sokunk részéröl úgyszintén kívánatos. Mi és Ti még azok is akik erre még sajnos nem döbbentek rá, részei kell, hogy legyenek a közelgö Faji Újjászületésnek és Amerika visszavételének, mint a Fehér Árja Hazának! - Gerhard Lauck


TANKHALÁL GRODNO MELLETT
 

Az alábbi részlet az új könyvböl: SOLDIERS AGAINST DEATH AND THE DEVIL ("Katonák A Halál És Az Ördög Ellen") való, amely $10 + 30% postaköltség megrendelhetö az NSDAP/AO címén.

Hangos motorzaj mindenfelöl. Porfelhö emelkedik toronymagasságba körülöttünk. Az acéltestü tankok hullámzanak mindenfelöl irányunkba. Az embernek elakad a lélegzete a lenyügözö, ámbár félelmetes látványtól. Még a lesújtó höség ellenére is az az érzésem, hogy megfagy bennem a lélek. A dübörgö, földet remegtetö acélmonstrumok, tankok fülsíketítöen rezegtetik a levegöt. Aki nem volt még egy ilyen szörny közelében, elképzelni sem tudja a hatást. Több hullámban mennek, másznak elakadhatatlanul ezek a gépek, az emberi alkotás pusztító, de ajkatbiggyesztö teremtései.

A kattogó, zakatoló géppuskatüz nyitja meg a csatát. Gyors tempóban a howitzerek züdítanak lövedékek százait az elörenyomuló egységekre. Hatalmas tátongó, füstölgö aknalyukak között lavíroznak a tankok, kikerülve a bombatölcséreket. A lövöldözés hevessége közben egyre fokozódik. A könnyen mozgó jármüvek elöretörnek, megpróbálják tankelhárító egységeink figyelmét elvonni, mialatt néhány állásból abbamarad a folyamatos tüzelés, mig a másikak folytatják az állandó golyózápor alatt tartást. A nehézpáncolos tankok ezalatt a háttérböl tartják biztosítva az elörenyomult egységeket, mintegy védelmezve az ellenséges tüztöl. Csak had jöjjenek közelebb, egészen addig amig az ember szíve a torkában dobog. A nehézgéppuskák, a tankelhárító aknavetök ekkor lépnek munkába; fém csapódik fémhez, a golyózápor szinte lehetetlenné teszi a tisztánlátást, a fémek egymásbacsapódásának sikoltó hangja összeszorítja a szívet. A pokoli koncert nem hagy alább, csak egy-egy másodpercre, de akkor is csak azért, hogy eröt gyüjtsön a következö támadásra. A modern ütközetek kelléke ez: a múlt évszázadok karpengéinek csattogását, a harcabhívó, buzdító kiáltásokat most felváltotta a tiszta fémzene, a technika csatakiáltása. Némely szovjet géppuskázó csak vaktában pásztázza a csatateret,a pokoli golyózáporban nem tudván hol van valódi, vagy bujkáló ellenség. A lövedékek javarésze persze körülöttünk csapódik be, mint egy üvegdugó kihúzásakor, hangosan cuppanva a földbe fúródik. A sivító tanklövedékek becsapódását robbanások követik: hol itt hol ott, soha nem tudva, kinek az életét befejezve. Állásainkból a tankelhárító gépágyú folyamatosan ugat, szerencsére ezzel távoltartva a szovjet lánctalpasokat. Füst, fekete korom tölti be az eget, jelezve, hogy a szovjetek nagy veszteségeket szenvednek el. A howitzerek meg csak köpik halálos terhüket az ellenség felé, és onnan is vissza felénk. A szovjet howitzerk ("sztálin-orgonák") igyekeznek az újabb és újabb bekapcsolodó osztagainkat elvágni, hogy beálljanak harcoló bajtársaik mellé. A Tigrisek páncélos egységeit azonban még a bombatólcsérek sem zavarják: úgy repülnek át felettük, hogy állásainkból nézve még mi is elfelejtjük miben van részünk. Idöbe tellik amig visszazökkenünk a jelenbe, nem titkoltan felbuzdulva a sikeres látványtól! A pokoli zajt most vezényszavak töltik ki: az tankos egységek parancsnokai váltanak utasításokat, egyre több a jajgatás, hörgés, jelezve az emberi áldozatok kezdetét a modern acélháborúban. A robbanások megrázkódtatta föld az égbe szökkenö lángnyelvekkel karöltve jajgat, sír megannyi sebböl. Föld Anya is szenved a bolsevista fenevadtól. Egy szovjet tank, találattól érve megáll, hatalmas füstöt okádva. A menekülönyíláson egy fiatal orosz katona próbál megpörkölödött arccal kiszállni a lángoló acélkoporsóból, amikor fülsíketítö robbanással a tank szétrepül, elpusztítva a bennelévöket... Nem elöször láttam a pusztulást, a halál látványa egy idö után "megedzi" a szemet, de ilyen nyers valóságban csak most elöször jut el hozzám. És itt a másik, harmadik szovjet tank füstölve, felrobbanva, kiégve, megszenesedett holttestekkel. Ennek ellenére újabb és újabb tankok érkeznek a lehetetlenné vált küzdelembe, megtagadva a tankcsata részünkre mutatkozó nyereségét. Lövedékek süvítenek el a fejünk felett. A tankcsata mostmár olyan kaotikussá vált, hogy részünkre is felmerült a kérdés: valójában tudjuk, hogy mit csinálunk, kikre, mire lövünk? Nem kellene megvárni a füst- és porfelhö elültét, ellátni sebesültjeinket és aztán újraértékelni a helyzetet? Talán a szovjet is megadná magát, bár ez tilos nekik. Gondolkodásra azonban nem vagyunk alkalmasak, sem a zaj, sem a halál állandó surrogó jelenléte miatt. Önkéntesen, automatikusan tesszük amit elvárnak tölünk a felettesienk: a harc folytatását, amig nem érkezik parancs az ellenkezöjére. A mellettünk levö házba most egy orosz tanklövedék csapódik be, telibetalálva az épületet, ami hangos robajjal, füstfelhövel omlik össze. A fa recsegve-ropogva ég, pattogva szór szikrákat maga körül. Most már elöttünk is mögöttünk is tüzfelhök, füstgomolyagok, az ég elsötétedik, mintha este járna. Egy lövedék az ammunícióval teli teherautó közelébe csapódik; a vezetö nincs benne, de hangos kiabálással, karjával integetve egy bajtársunk jelzi: minnél messzebbre innen!! Most elöször látom a pokol elszabadulását a mi sorainkon belül. Mindenki ugrik fel és menne távolabb, még az ellenséges golyózápor alatt is. Én egy kisebb bombatölcsérbe ugrom, mert a teherautót elkapják a lángok. Nem vitás, csak percek vannak hátra egy hatalmas robbanástól, emleynek léghulláma pusztítóbb lehet minden tanklövedéknél, bombánál is. Fejemet, sisakomat betakarva szinte befúrom magamat a földbe és várok. És ekkor bekövetkezik egy szörnyü pillanat: a kézigránátok, puskagolyók, nehézgéppuska-lövedékek a tankgránátokkal együtt egy hirtelen, iszonyúan dübörgö hanggal felrobban.... Hosszú percekig nem lehet a lezuhanó, fém-, fa- és földdaraboktól megmozdulni. A környék kiszáradt fái lángokban, a maradék épületrész ledöntve meredeznek. A lángfelhö beborította a felettünk lévö eget és a vastag olajfelhö lassan kúszik felfelé. A levegö is átforrósodott még jobban, meleg levegövel telik meg a tüdönk. A teherautó eltünt, egy kisebb tölcsér árulkodik arról, hogy valami ott történt. Távolabb megtaláljuk a motor és a futómü darabjait is, a gumik szemetcsípö, torkot maró büzzel égnek. A halál tapsol örömében ennyi pusztítást látva. Német katonák jönnek elö a menedékböl. A füst olyan vastag, hogy az ellenség felé fújdogáló szél miatt úgysem láthat. A vad tüzet és golyót okádó ellenséges támadást visszavertük. A golyózápor is megszünt, az ellenséget valószínüleg megzavarta az épület mögött álló robbanóanyagokkal teli teherautónk felrobbanása. "Csodafegyvert" hisznek a robbanás mögött? Egységeink többszáz méterre tölünk lángszórókkal támadnak a beásott szovjet alakulatok ellen, az elöttük lassan menö Tigrisek mögül. A tankokra lött puskalövedékek mint kavicsok a falról pattannak le; a szürke monstrumok akadálytalanul nyomulnak elöre. Hirtelen német tisztek izgatott utasításai hangzanak fel: Megadás! Az egyes bekerített orosz egységek feltartott kezekkel jönnek elö, fegyvereiket eldobálva. Egyikükkel sincs rangidös tiszt, látszik, hogy a parancsnokaik utasítása ellenére döntöttek így. A Wehrmacht egység lefegyverzi és elviszi a magukat megadott katonákat kihallgatásra, majd fogolytáborba. A tankellenes egységeink viszont újabb támadás-elhárításra indulnak, a szovjet tankok újabb hulláma indul felénk. Veszteségeink is nagyok. Nyílt terepen, csak a beásott lövészárkok és a bombatölcsérek védelmében nem sok esélye van a katonának a halállal szemben. A motorizált gyalogsági támadásoknak köszönhetöen sok hadifoglyot ejtettünk, köztük tiszteket is, akik elmodnták a szovjet tervet és hadiparancsokat. Ezzel csökkentettük a mi veszteségeinket is. Ember a háborúskodó gépek ellen. Vajon ki nyer itt igazán? Össze vagyunk ugrasztva Fehér a Fehér ellen, de a fegyvereket ez nem érdekli. Mindkét oldalon az emberveszteség nagyon nagy.

Hirtelen a szovjet tankok visszafordulnak és eltünnek a füst, por, olajszag földi pokoljában - az ütközet végetért!

Az öröm könnyei csorognak arcomon,katonatársaimmal együtt: Élünk!


LEVELEKBÖL:


Fizikailag Rokkant, Ideológailag Aktív!

Az önök újságja rengeteg igazságot tartlamaz és rögtön a lényegre tér. Azt figyelembevéve, hogy mindazokkal a témákkal foglalkozik, ami egy nemzetiszocialistát érdekel, növeli a lojalitást a Szervezet iránt: egy háromszoros HEIL! az NSDAP/AO minden társának, tagjának! Sajnos egy korábbi balesetem miatt tolószékbe vagyok kényszerítve, de ez nem akadályoz meg abban, hogy felajánljam segítségemet Önöknek az Interneten keresztül! - Németország

(A szerkesztö megjegyzése: Mindannyiunknak legyen ez a bajtárs egy példakép az áldozatvállalásban! Fizikai korlátozottsága ellenére is felajánlja magát és idejét a propaganda munkára és ezért a Harcra.)


Növekedés

A rendörségi macerák ellenére politikai Mozgalmunk növekszik. Most már egyre többen látják, hogy nem a Nácik a bajok okozói, hanem a sok idegen. A múlt héten 15 bajtársammal szerveztünk tüntetést a zsidó imperializmus és a korrupth rezsim ellen. - Németország


Jack Van Tongeren Kongresszusi Jelölése

A balos zsidómédia nagy zajt csapott a börtönböl való kiengedésem miatt és még nagyobbat, amikor új kampánnyal álltunk elö irányításom alatt. Visítozásukra az adott okot, hogy kampányunk ezúttal sokkal sikeresebb volt és nagyobb tömegeket mozgatott meg, mint korábban. Jelenleg a Szövetségi Szenátus egyik székére pályázom. - Gosnells, Nyugat Ausztrália

(A szerkesztö megjegyzése: Többéves politikai üldöztetése után ez az ausztrál bajtársunk haladéktalanul visszatért a Fehér faj védelmének szolgálatába. Tiszteletünk a bajtársnak!)


Remek Filmek

Örömmel fedeztem fel azokat a klasszikus, a Harmadik Birodalom idejéböl származó filmeket a honlapotokon! Lenyügözöek mind! Éljen a Gyözelem! - Washington


Az Üldöztetés Folytatódik Szerbiában Is!

Jelenleg a szerbiai helyzet semmivel sem jobb, mint a környezö országokban: nacionalisták, különösen a nemzetiszocialista orientációjú személyek az 'ellenséges lista' tetején állanak. A helyzet azóta rosszabbodott, amióta a cionista-barát Zoran Djinjdjicet merénylet érte. A zsidók nagy támogatója és vazallusa volt. A rendörség mint vad kutyák rohantak be házainkba, feldúlva mindent és "illegális" anyagok után kutatva elvittek mindent, még a sajátmaguk által felállított törvényeket sem tisztelték. Bajtársaink tucatjai vannak letartóztatás alatt.  Hallottunk esetekröl, amikor a rendörtiszt megtagadta a saját fajtája elleni akciót és öt is letartóztatták. A harcot ezért sem adjuk fel és folytatjuk a teljes Gyözelemig! - Szerbia


Támadás A Szólásszabadság Ellen Ukrajnában

Új törvényeket hoztak Ukrajnában a zsidók védelmére. Az 'antiszemitizmus' ezentúl büntetendö nálunk is. Az aktívitásunkat ha kell a föld alatt, de folytatjuk - Ukrajna


Litvánok Tisztelete A Waffens-SS Elött

Ez évben is megemlékeztünk arról a 2 Litván Waffen-SS egységröl, amely a kommunizmus ellen folytatta a harcot. Egyik egység a háború után is folytatta tevékenységét egészen 1956-ig! - DániaNemzetiszocialista Múzeum

Egyik bajtársunk Nemzetiszocialista Múzeumot nyitott saját lakásában, sok eredeti anyaggal. Miután magánterületen van, ezért a zsidók nem tehetnek semmit sem. - Magyarország


Megszállt Ország

Oroszország most már megszállt ország lett: zsidókkal, cigányokkal, ázsiai fenevadakkal és niggerekkel. Sürgösen küldjetek propagandaanyagokat! - Novoszibirszk, Oroszország


Nemzetiszocialista Büszkeség

Én egy nemzetiszocialista meggyözödésü lány vagyok Lengyelországból. Gyakran látohatom az internetes oldalatokat. Nagyon tetszik és remélem mások is annak találják! - Lengyelország

(A szerkesztö megjegyzése: azok a Bajtársak akik segíteni tudnak anyanyelvükön a Nemzetiszocializmus terjesztésében, annak megismertetésével etnikai közösségükön belül, szívesen látottak nálunk!)

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar