Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul02 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Audiatur et altera pars !

(Да чуем и другата страна!‚ лат.)

Защо Хитлер нападна Съветския съюз?

———————————————————————————————

Прокламация на Водача на германския народ

1941 г.

Германски народ !

Националсоциалисти !

Подтиснат от тежки грижи‚ месеци наред осъден на мълчание‚ сега най­после дойде часа в който мога да говоря открито.

Когато на 3 септември 1939 г. германският Райх получи английската нота за обявяване на войната‚ отново се повтори британскя опит‚ обявявайки война на съответно най­голямата континентална сила да осуети началото на всяко заздравяване‚ и с това издигането на Европа.

Така на времето Англия с множество войни разгроми Испания

Така тя водеше своите войни с Холандия.

Така по­късно с помощта на цяла Европа Англия се бореше срещу Франция.

Така около началото на столетието тя започна обсадата на тогавашния германски Райх и през 1914 г. – Световната война.

Само поради неговотo [на Райха – бел. на преводача] вътрешно разединение‚ в 1918 г. Германия беше победена.

Последиците бяха ужасни.

След като най­напред лицемерно бе обявено‚ че се воюва само срещу Кайзера и неговия режим‚ веднага след приминирието на германската армия започна плануваното унищожение на Райха.

Докато предсказанието на един френски държавник*), че Германия има 20 милиона население в повече‚ (т.е. чрез глад‚ болести или емиграция то трябва да бъде ликвидирано)‚ сякаш се сбъдваше‚ националсоциалистическото движение започна обединителното дело на германския народ и с това въздигането на Райха.

Това ново надигане на нашия народ от немотия‚ мизерия и презрително отношение‚ беше символ на вътрешно възраждане.

Най­малко Англия беше засегната или застрашена от това.

Въпреки това новата политика на обсада‚ изпълнена с омраза срещу Германия‚ в същия миг се поднови. Отвътре и отвън започна ониз познат нам заговор на евреи и демократи‚ болшевики и реакционери с единствената цел‚ да попречат на изграждането на новата германска народна държава‚ отново да хвърлят Райха в безсилие и нищета.

Омразата на това световно съзъклятие засегна както нас‚ така и други нещастни народи‚ принудени да изкарват хляба си в непосилна борба за съществувание.

Особено на Италия и Япония полагащия им се достъп до световните блага‚ както и на Германия беше оспорван‚ дори формално забранен. Затова и обединението на тези нации беше единствено акт на самоотбрана срещу заплашващата ги егоистична световна коалиция на парите и властта.

Според думите на американския генерал Вуд (Wood), още в 1936 г. Чърчил заявява пред една комисия от Втората камара на американския конгрес‚ че Германия отново била прекалено силна и затова трябва да бъде унищожена.

През лятото на 1939 г. Англия сметна‚ че е дошъл момента‚ да възобнови възнамеряваното унищожение‚ повтаряйки глобалната политика на обсада.

Методът на организираната за тази цел кампания от лъжи се състоеше в това‚ да обяви други народи за заплашени: най­напред да ги обвърже с английски гаранции и обещания за помощ‚ а после‚ както преди Световната война‚ да ги остави да се бият срещу Германия.

При тези обстоятелства сметнах‚ че съм длъжен пред моята съвест и пред историята на германския народ‚ да убедя правителствата на тези страни в лъжовността на изказаните британски твърдения и уверя‚ а дори нещо повече‚ – чрез тържествени изявления да успокоя най­голямата сила на Изтока‚ дори в разрез с нашите собствени интереси.

Националсоциалисти !

Вие всички добре чувствувахте‚ че за мен тази крачка беше горчива и тежка. Германският нардо никога не е изпитвал вражески чувства към народите на Русия. Вече повече от две десетилетия еврейско­болшевишката клика от Москва се опитва да подпали не само Германия а дори цяла Европа. Германия никога не се е опитвала да изнася и налага в Русия своя националсоциалистически мироглед‚ а точно обратното‚ – еврейско­болшевишките властници от Москва всячески се стремят да натрапват своята власт на нашия и другите европейски народи и то не само по духовен път‚ а преди всичко с помощта на военна сила.

Последиците от този режим обаче‚ във всички страни са единствено хаос‚ нищета и глад. За разлика от тях‚ моите двадесетгодишни усилия успяха‚ с минимални интервенции и без каквото и да е прекъсване на нашето производство да създадат нов националсоциалистически ред в Германия‚ който не само премахна безработицата‚ но и повишава все повече и повече доходите на трудещите се хора.

Успехите на тази политика на нов стопански и обществен ред за нашия народ‚ който чрез планово преодоляване на съсловни и класови противоречия се стреми‚ като крайна цел‚ към една истинска народна общност‚ са единствени в целия свят.

Заотва през август 1939 г. за мен беше голямо вътрешно душевно усилие‚ да изпратя моя министът в Москава‚ за да опитам да се противопостъвя на английската политика на обсада на Германия. Напавих това единствено със съзнанието за отговорност към германския народ‚ преди всичко с надеждата‚ че накрая ще се дойде до трайно намаляване на напрежението и може би ще намали исканите от нас жертви.

След като сега в Москва‚ Германия тържествено увери споменатите страни и области‚ – с изключение на Литва‚ – че са извън всякакви германски политически интереси‚ беше сключено още едно особено споразумение за в случай‚ че на Англия се отдаде‚ действително да подстрекае Полша за война с Германия. Но тук също беше направено ограничение на германските искания‚ несъответствуващо в никакъв случай на силата на германското оръжие.

Националсоциалисти !

Последиците от сключения договор‚ желан от самия мен и в интерес на германския народ‚ бяха особено тежки за живеещите в тези страни германци. Повече от половин милион сънародници – предимно дребни селяни‚ селски стопани‚ занаятчии и работници – бяха принудени почит за една нощ да напусната своята предишна родина‚ за да се изплъзната от режима заплашващ ги най­напред с безгранична мизерия и рано или късно с пълно унищожение. Въпреки това хиляди германци са изчезнали! И не беше възможно да се установи съдбата им или поне къде се намират. От тях мъжете поданици на Райха са над 160.

За всичко това мълчах‚ защото бях длъжен да мълча! Защото моето желание беше окончателното намаляване на напрежението и ако е възможно да се постигне дълготрайно споразумение с тази държава.

Обаче‚ още по време на нашия поход в Полша съветските властници изявиха изведнаж също претенции за Литва‚ в разрез с договора.

Германският Райх никога не имал намерения да окупира Литва и също не е поставил несправедливи претенции на литовското правителство‚ а напротив отклони молбата на тогавашното правителство на Литва‚ да изпрати германски войски‚ като не отговарящо на целите на германската политика.

Въпреки това аз се подчиних на това ново руско настояване. Но‚ то беше само началото на непрестанни‚ повтарящи се постоянно от тогава насам нови изнудвания.

Победата в Полша‚ извоювана изключително от германски военни части‚ ми даде отново повод да изпратя предложение за мир на Западните слии. То остана безрезултатно‚ защото беше отхвърлено от страна на интернационалните и еврейски военноподпалвачи.

Основанието за това отхвърляне обаче‚ още тогава беше в това‚ че Англия хранеше все още надеждата да мобилизира една европейска коалиция срещу Германия‚ включително Балкана и Съветска Русия.

Така Лондон реши да изпрати като посланик в Москва мистер Кр???(Cripps). Той получи ясното нареждане на всяка цена да възстанови отношенията между Англия и Съветска Русия‚ развивайки ги в английски интерес. Английската преса съобщаваше за напредъка на тази мисия‚ доколкото тактически съображения не я караха да мълчи.

През септември 1039 г. и пролетта на 1940 г. вече станаха явни действително първите резултати. Докато Русия се готвеше да пороби военно не само Финландия‚ но също и балтийските страни‚ изведнаж тя мотивира този процес с лъжовното‚ както и смешно твърдение‚ че ги защитава от чужда заплаха‚ или‚ че е длъжна да я изпревари. Под това трябваше да се разбира само Германя. Защото друга сила не можеше въобще да проникне в областта на Източно море‚ нито дори да води там война. Въпреки това трябваше да мълча. Но властниците в Кремъл веднага отидоха по­нататък.

Докато през пролетта на 1940 г. Германия изтегли своите военни сили в духа на т.н. Пакт за приятелство‚ далеч от източната граница‚ дори въобще опразни тези области от германски войски‚ в същото време Съветска Русия започна разгръщането на сили в размер и обхват‚ който можеше да бъде смятан само като съзнателна заплаха на Германия.

Според едно дадено по това време лично от Молотов изявление още през пролетта на 1940 г. само в балтийските страни се намираха 22 руски дивизии.

Тъй като руското правителство постоянно твърдеше‚ че било повикано от тамошното население‚ целта на пребиваването им там следователно‚ можеше да бъде единствено демонстрация срещу Германия.

Докато нашите войници от 10 май 1940 г. насам пречупиха френско­британската сила на запад‚ руското заемане на позиции на нашия източен фронт продължи обаче в постепенно все по­застрашителен размер.

Поради това‚ от август 1940 г. сметнах‚ че допускането на каквото и да е по­нататъшно настъпление на болшевишките дивизии в и без това често опустошаваните наши източни провинции ще бъде против интересите на държавата ни‚ нещо за което не бих могъл да поема отговорност.

Но‚ с това целта на британско­съветското сътрудничество беше постигната‚ а именно: блокирането на силни германски части на изток‚ за да не може германското ръководство да завърши радикално войната на запад посредством военновъздушни действия.

Това съдействуваше обаче не само на целите на британската‚ но и на съветската политика. Защото както Англия‚ така и Съветска Русия желаят‚ тази война да бъде по възможност продължена‚ за да се отслаби цяла Европа и тя да изпадне във все по­голямо безсилие.

Заплашителната агресия на Русия срещу Румъния трябваше също в последна сметка да отнеме една важна суровинна база не само на германския‚ а също на стопанския живот на цяла Европа или евентуално най­малкото да я унищожи. Тъкмо германският Райх от 1923 г. насам се мъчи с безкрайно търпение да спечели южноевропейските държави за търговски партньори. Затова също имахме най­голям интерес от тяхното вътрешно държавно консолидиране и ред. Нахлуването на Русия в Румъния‚ гръцкото обвързване с Англия‚ заплашваха тези области в крато време също да се превърнат в общо поле на военни действия.

По повод на една настоятелна молба на румънското правителство‚ самт oтгворно за създалота се по това време положение‚ дадох съвет‚ с цел да се запази мира‚ да отстъпят на съветското изнудване и да дадът Бесарабия‚ въпреки‚ че това беше в разрез с нашите принципи и обичаи.

Ръмънското правителство вярваше обаче‚ че може да накара своя собствен народ да понесе това само при условие‚ че Германия и Италия бих дали гаранция като обезщетение за това поне‚ че за останалата Румъния няма повече да се претендира.

Направих го със свито сърце. Преди всичко защото‚ когато германския Райх дади една гаранция‚ това означава‚ че той също отговаря за нея. Ние не сме нито англичани‚ нито евреи.

Така вярвах‚ че дори в последния час‚ съм служил на мира в тази област‚ макар и поемайки едно лично задължение. За да реша окончателно тези проблеми и също да добия яснота във връзка с руската позиция и отношение към Райха‚ както и под натиска на постоянно засилващата се мобилизация на нашите източни граници поканих господин Молотов да дойде в Берлин.

Съветският външен министър поиска изясняване‚ и съответно съгласието на Германиня по следните четри въпроса:

 1.  
 2. Въпрос на Молотов:
 3. Ще бъде ли германската гаранция за Румъния също насочена срещу Съветска Русия‚ в случай че последната нападне Румъния?

  Моят отговор:

  Германската гаранция е обща и ни задължава безусловно. Но‚ Русия въобще не ни обясни‚ че освен в Бесарабия има и други интереси в Румъния. Само названието Северна Буковина беше едно нарушение срещу тази гаранция. При това не предполагах‚ че Русия сега изведнаж може да има и други планове срещу Румъния.

 4. Въпрос на Молотов:
 5. Русия се чувствува отново заплашена от Финландия и била решена‚ да не търпи това. Би ли била Германия готова‚ да не даде на Финалндия подкрепа и преди всичко веднага да изтегли обратно изпратените към Киркинес за подмяна германски войски?

  Моят отговор:

  Германия не е имала нито сега‚ както и преди във Финландия политически интереси. Една нова война на Русия срещу малкия финландски народ обаче‚ не може да бъде гледана като допустима от страна на германското правителство‚ още повече‚ защото не можем да повярваме‚ че съществува заплаха за Русия от страна на Финландия.

  Също‚ ние въобще не желаем Източно море още веднаж да стане поле на военни действия.

 6. Въпрос на Молотов:
 7. Би ли била Германия готова‚ да се съгласи‚ щото Съветска Русия от своя страна да даде гаранция на България и за тази цел да изпрати там съветски войски‚ при което той‚ – Молотов – желае да обясни‚ че Съветска Русия няма намерение‚ във връзка с това например да отстрани царя.

  Моят отговор:

  България е независима държава и не ми е известно‚ тя въобще да е молила Съветска Русия за гаранции подобно на Румъния спрямо Германия. Освен това длъжен съм да говоря върху това с моите съюзници.

 8. Въпрос на Молотов:

Съветска Русия се нуждае при всички обстоятелства от свободен преход през Дарданелите и също настоява‚ за своя защита да окупира няколко важни бази на Дарданелите или на Босфора. Би ли била Германия съгласна с това или не?

Моят отговор:

Германия е била винаги готова да даде своето съгласие за изменение статута от Монтрьо (Montreux) в полза на държавите около Черно море. Германия не е готова да се съгласи в превръщането на морски протоци в руски военни бази.

Националсоциалисти !

Като върховен водач на Германския Райх‚ но също и като представител на европейската култура и цивилизация‚ със съзнание за своята отговорност‚ взех единствено възможната при тези обстоятелства позиция.

Последствието беше засилване дейността на Съветска Русия срещу Райха. Преди всичко‚ веднага започна вътрешно подриване на новата румънска държава и опит‚ чрез пропаганда да се отстрани българското правителство.

С помощта на объркани‚ незрели глави от румънския Легион се отдаде да бъде инсцениран държавен преврат‚ целящ свалянето на държавния глава генерал Антонеску‚ целящ създаване в страната на хаос и чрез отстраняване на законната власт да се премахме предпоставката за влизане в сила на германското обещание – гаранция.

Въпреки всичко това‚ все още вярвах‚ че най­добре е да запазя мълчание.

Веднага след провала на начинането руските военни части засилиха концентрирането си на германската източна граница. В постоянно нарастващ брой бяха дислоцирани танкови и десантни части в заплашителна близост с германската граница. Германският Вермахат и родината Германия знаят‚ че само преди няколко седмици нито една единствена германска танкова или моторизирана дивизия не се намираше на източния фронт.

Ако‚ обаче не е нужно едно последно доказателство за междувременно настъпилата коалиция между Англия и Съветска Русия‚ въпреки всички средства за отвличане на вниманието и маскировка‚ то югославския конфликт го донесе.

Докато се стараех‚ съвместно с Дуче да предприема един последен опит а умиротворяване на Балкана‚ поканих Югославия да встъпи в Тристранния пакт‚ Англия и Съветска Русия организираха съвместно оня преврат‚ който отстрани за една нощ тогавашното готово за разбирателство правителство.

Понеже днес е ясно и може да бъде съобщено на германския народ: сръбският държавен преврат срещу Германия не се състоя само под английско‚ а в голяма степен под знамето на Съветска Русия. Но‚ защото ние не реагирахме на това‚ съветското ръководство предпочете още една крачка. То не само организира преврата‚ но няколко дена по­късно сключи и известния договор за приятелство с преданните му нови креатури‚ предназначен‚ да подстрекае Сърбия в нейната воля за съпротива срещу умиротворяването на Балкана и да я подбуди срещу Германия. И това не беше платоническо намерение:

Москва настояваше за мобилизация на сръбската армия.

Тъй като аз дори след всичко това все още вярвах‚ че по­добре е да не реагирам‚ владетелите на Кремъл направиха още една стъпка напред:

Днес‚ германското правителство притежава документите‚ от които се вижда‚ че Русия дава обещание да доставя оръжия‚ самолети‚ муниции и друг военен материал през Солун‚ за да въвлече окончателно Сърбия в бой срещу Германия.

И това стана почти в същия момент‚ когато аз самия дадох съвет на японския външен министър д­р Матсуока (Matsuoka), да доведата до намаляване на напрежението с Русия‚ винаги с надежда‚ че с това ще послужа на мира.

Единствено бързият пробив на нашите несравними дивизии към Скопие‚ както и завземането на Солун възпрепятствуваха намеренията на този съветско­англосаксонски заговор. Сръбските летци офицери‚ обаче‚ избягаха в Русия и там бяха посрещната като съюзници. Победата на силите на Оста на Балкана провали плановете им за продължителни боеве на югоизточния фронт‚ целящи да ангажират през това лято за месеци нашите сили в този район‚ с което да се направи възможно разгръщането на съветските армии‚ да повишат тяхната бойна готовност и тогава заедно с Англия‚ подкрепяни от очакваните американски доставки за задушът и смачкат Третия Райх и Италия.

С това Москва не само наруши споразуменията на нашия Пакт за приятелство‚ а подло го предаде. И в същото време властниците от Кремъл до последната минута въшно лицемереха с мир и приятелство и съчиняваха безобидни опровержения‚ точно както и случая с Финландия и Румъния.

Ако досега бях принуден от обстоятелствата да не реагирам‚ то сега обаче‚ дойде момента‚ когато едно по­нататъшно изчакване би било не само грях на бездействие‚ но дори престъпление към германския народ‚ ако не към цяла Европа.

Около 160 руски дивизии са днес на нашата граница. От седмици насам постоянно се извършват нарушения на границата‚ не само при нас а също далеч на север както и при Румъния. Руски летци си правят удоволствието‚ безгрижно да пренебрегват тези граници‚ просто да не ги забелязват‚ за да ни докажат с това‚ че вече се чувствуват господари на тези области. През ноща на 17 срещу 18 юни руски патрули отново сондираха на германска територия и едва след продължителни сражения можаха да бъдат прогонени. С това обаче най­после дойде часът‚ в който стана наложително да се опълчим срещу този заговор на еврейско­англсаксонските военноподпалвачи както и на еврейските властници от болшевишката московска централа.

Германски народ !

В този момент се извършва един военен поход‚ по обхват и размер най­големият‚ който до сега света е виждал. На Северния ледовит океан стоят бойците на победителя от Нарвик‚ рамо до рамо със своите финландски бойни другари. Германските дивизии водени от победителя на Норвегия сега защитават финландската земя заедно с командуваните от техния маршал финландски герои на свободата. Формациите на германския Източен фронт се простират от източна Прусия чак до Карпатите. Под командата на държавния глава Антонеску германски и румънски войници се обединяват на бреговете на Прут‚ по долното течение на Дунав‚ чак до бреговете на Черно море.

Задачата на този фронт е не само защитата на отделните страни‚ а сигурността на Европа и с това спасението на всички.

Затова‚ днес реших отново да поставя съдбата и бъдещето на германския Райх и народа ни в ръцете на нашите войници.

Нека Бог да ни помогне в този бой !

подп. Адолф Хитлер

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch