Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul12 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Националният принцип и демокрациите Под национален принцип науката разбира онова политико-етическо начало , въз основа на което всяка една завършена нация има моралното право да се самоустрои в самостоятелна държава и да присъедини пограничните или съседни земи , населени от край време с нейни народностни малцинства . Стремежът на сънародниците да се обединят в една своя държава е стар , колкото и самото национално самосъзнание , но той се оформи като политически принцип едва през ХIХ век , и то благодарение главно на новите за онова време либерално-демократични идеи . Североамериканската и френската революции от края на ХVIII век възвестиха тези идеи и ги приложиха у дома си , под формата на парламентарна демокрация . Каква беше тази демокрация на лице , и каква по-съдържание , тука няма да разискваме . Факт е , обаче , че Съединените Щати и Франция бяха първите по време демокрации , Англия е люлката на парламентаризма . Тези три държави , които и днес се афишират като демокрации ,съэдадоха теорията на националния принцип която се състои в следното : Човекът се ражда свободен и , за да живее и умре свободен , трябва да си създаде такава форма на управление , при която народът се самоуправлява тъй , както желае . Тази, именно форма е демокрацията и народовластието . Преди нея имаше абсолютна монархия , при която кралят управляваше народа си тъй, както намери за добре , и се стараеше да го направи щастлив , без да го пита за мнението му , тъй както бащата ощастливява малолетните си деца . Същественото значи е , че в демокрацията народът е суверенен / такъв по-рано бе монархът/ и че народът има едно естествено и неотнимаемо п р а в о н а с а м о о п р е д е л е н и е . Правото на самоопределение се проявява всестранно . Благодарение на него , народът си изработва , чрез едно народно събрание , конституцията и законите , т. е. По своя свободна воля установява начина , по който ще бъде управляван . Това е самоопределение навътре. Но на същото основание народът има правото да определи каква ще бъде държавата му наспроти другите народи, т. е. Когато се определят границите на една държава ,трябва да се пита населението на една територия : какво е неговото национално чувство и към коя държава би желало да принадлежи ? На това основание се произвеждат плебисцитите . Съединените Щати първи възвестиха на света тези принципи. Не е излишно да им се припомнят , особено днес , когато те тръбят , че се бият за демокрацията , а същевременно заявяват , че целта им е да наложат иго на свободни народи – техните бойни противници , а някои национални държави да разпокъсат и отдадат в робство на съседите им . Съединените Щати започнаха своя свободен политически живот със знаменитата Декларация на Конгреса / народното събрание / в град Филаделфия , от 4 юлий 1776. В нея се заявява по тържествен начин следното : "…..Ний считаме следните истини за безспорни : че всички човеци са създадени от Бога равни помежду си и че са снабдени от самата природа с неотнимаеми права , които са право на живот , свобода и благоденствие. За осигуряването на тези права ,гражданите си поставят правителства , които основават справедливата си власт върху съгласието на управляваните . Ако някоя управителна форма се окаже опасна за така поставената цел , то народът има правото да я измени , или дори да я промени , като си постави друга форма на управление , която му се вижда най – подходяща …" Американците се гордеят с тези демократични принципи . Всяка година те празднуват деня 4 юлий. И миналата година г. Рузвелт произнесе на този ден традиционната президентска реч и възвеличи демокрациите , но същевременно заплаши неприятните нему народи с унищожение . Той възвести , че демокрациите ще водят война докрай , за да накарат германския и италианския народи да изоставят управителната форма , която сами са си избрали , и да си наложат управлението , което "демокрациите"имат и препоръчват и на тях . И човек изведнъж си задава въпроса : где останаха великите принципи на Филаделфийската Декларация ? Пази ли днешният президент заветите на Вашингтона , Франклина, Медисона , Джеферсона и другите създатели на американската демокрация ? Или скритите недъзи на либералната демокрация вече са взели връх и са убили всичко добро ,което имаше в първите десетилетия на демокрацията ? Отговорът ни се дава от фактите . Между тях ще спомена само за изявлението на един официален представител на Съединените Щати , че българската национална държава щяла да бъде разделена между съседите. Сравнете това изявление ;сравнете всички постъпки на американското правителство , с цитираната декларация , за да се уверите в лицемерието , нравственото падение и фалита на лъжедемокрацията. Жаждата за злато ; безчовечният егоизъм , под маската на благочестие ; тръстовете и еврейският морал убиха великото дело на Вашингтона и Франклина . Другата велика демокрация е Франция – сега "правоверно" /сиреч плуто-масонски/ представлявана от генерал де Гол и неговите тайни съмишленици във френските земи. Да видим каква е основата на френската демокрация. – Нейните принципи са изложени в "Декларацията за правата на човека и гражданина" от 3 ноемврий 1789. Идеите за лична и политическа свобода , за народен суверинитет и за произтичащо от него п р а в о н а с а м о о п р е - д е л е н и е - съставляват основата на първата френска конституция от 3 септемврий 1791 , която е и първата европейска демократична конституция. Тя , именно , послужи за образец на всички европейски държави, при въвеждането на демократическия режим през 19.век. Независимо от тези основни догми , които дават на народите неотнимаемото естествено право да разполагат със своята политическа съдба , демократична Франция възвести на света и други такива основни начала. Националният конвент от 1792, който заявяваше , че довършва делото на демокрацията , обеща с тържествена декларация – "братска помощ на всички народи , които се борят за свободата си". Още по – пълна е декларацията на учредителното събрание от 1795 – " Народите са независими и суверенни , какъвто и да е броят на съставляващите ги индивиди ; какъвто и да е размерът на територията им. Този суверинитет е неотчуждаем. Всеки народ може да устрои и да промени формите на своето управление. Никой народ няма правото да се меси в управлението на другите. Действията , насочени срещу свободата на един народ са атентат против всички народи ". Това е истинската демокрация. Тези идеи заслужиха на Франция прозвището /което впрочем тя сама си прикачи / - " Великата нация ". Но какво стана в действителност ? Противоречията между теория и практика , между думи и дела , между народовластие и демагогия , между свободата на човека и свободата на капитала да експлоатира човека – аз съм изложил на друго място ; тук само ги споменавам . Първоначално народите повярваха в новата идеология на френската революция и се пробудиха за свобода . Там , именно , е историческата заслуга на Франция за демокрацията . Наполеон I пръв потъпка принципите на революцията , макар че израстна из нейните недра. Той тръгна да завладява свободни народи , но се случи нещо необикновено : изоставеният от Франция национален принцип бе подхванат от германския народ , който трябваше да се бори против Наполеоновите нашествия. Именно тези войни , които траяха около 15 години , пробудиха националното съзнание на германците. Техните учени и политици заработиха над народа си и съэдадоха една наука и едно движение ,които, именно , стоят в пряка връзка и с нашето Възраждане . В 1919 г. Във Версайл , френските държавници отново опозориха ореола на " Декларацията за правата на човека и гражданина ". Разбира се , това не им пречеше да продължават да се гордеят със своята "демокрация". В 1939 г. Франция обяви война на Райха , не за да спасява Полша / ако бе така , Париж нямаше да насърдчава варшавските масони в упорството и предизвикателствата им спрямо Германия / , а за да смаже националсоциализма , с всичките му последици по отношение на спекулативния капитал , социална политика , юдеомасонска задкулисна дирижировка , събарянето на Версайлската система и прочие. Същите причини тикнаха във войната и Великобритания , която същевременно искаше да гарантира положението си на световен феодал . Англия – и тя се представлява за демокрация. И тя е проливала кръвта на другите за запазването на демокрацията… Единствената европейска държава с феодални остатъци , е самата Англия : господарка на една трета от богатствата на света ; поробителка на 300 милиона индуси и още толкова други народи ; експлоататорката на Египет ; подбудителката на десетки войни в Европа ; майсторицата за потушаване с нечувана жестокост всеки опит на поробените народи да си извоюват човешки правдини…тази същата Англия водела война за свобода и демокрация ! И още едно великодушие : нейното оръжие щяло да подари на германския народ "свободата " – разбирай : свободата на капитала да експлоатира работници и консуматори , и свободата на юдеомасоните да управляват , скрити в своите скверни ложи . За основния принцип на демокрацията – свободно самоопределение на народите , да не говорим , защото ние не можем да наречем народовластие господството на тръстовете и на еврейския морал . И така , Съединените Щати , Франция и Англия били демокрации , защото капиталът имал свободна ръка , а евреи и масони – свобода на действие. Германия и Италия били против демокрацията , защото пресякоха онази престъпна и лицемерна свобода . Трите поменати държави били демокрации , защото правели периодични избори , които им давали парламент и правителство. Множество техни учени и политици изнесоха в книги и лечи безсрамната демагогия ,корупцията и измамничеството на режима. Такава "демокрация " е позор за един народ ! Но , според еврейската световна преса , Германия и Италия били диктатури , макар че целият народ следва своите гениални и самоотвержени водачи , с религиозна вяра и фанатична преданост. Това е наистина демократично , защото интригата ,лъжата , лицемерието , демагогията са присъщи именно на онази плутократична "демокрация". Що се отнася до националния принцип , ще заключим със следните констатации . Този принцип е логическа и идейна последица от системата на историческата демокрация. Който го отрича , отрича и демокрацията. Това е научно необоримо. От историческо гледище , принципът бе потъпкан във Версайл , а сега е само мисловно погазен с англо-саксонските изявления и закани . Срещу тези престъпни дела и замисли на "демокрациите" стоят фашистка Италия и националсоциалистическа Германия , които с думи и дела са били и са за националния принцип . Още от самото начало на фашисткото движение , Мусолини беше ревизионист и искаше преглед на мирните договори, въз основа на националната справедливост. Той подпечата своята борба с подкрепата , която даде на българския народ да се обедини . Хитлер е разпален националист. Неговото учение е служба на народа. Той даде доказателства за своята привързаност към демократичния национален принцип – Саарският плебисцит , присъединяването на братска Австрия , освобождаването на судетските немци , на Силезия и Данциг , съэдаването на Словакия , арбитражът в Седмоградско и Добруджа , връщането Тракия и Македония на България , връщането Бесарабия и Буковина на Ромъния , вероятното създаване на свободна Украина и пр. Националният принцип , въэвестен и после погазен от демокрациите , става действителност чрез Германия и Италия. Той , следователно , е догма на националсоциализма и фашизма – той е ръководното начало и на нова Европа . / в. "България" от 9 февруарий 1942 ; същата статия във в.Bulgarische Wochenschau от 10 . I I . 1942 , под заглавие : Das Nationale Prinzip und die Demokratien .)

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch