Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul17 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Новата немска педагогика от Борис Н. Балкански . Девет години бяха достатъчни ,щото германската научна и философска мисъл да обгърне и разпространи новите си схващания върху целия духовно – културен живот на страната . Под влиянието на националсоциализма се появиха нови философски и педагогически школи , които искат да скъсат връзките и традициите си със старите индивидуалистични философски школи на Канта , Фихте , Хегел , Шопенхауер , Фрьобел и др. В областта на новата немска философия са ценни трудовете на P.Haberlin – " Der Mensch" – 1941. , E. Krieck – "Volkisch-politische Antropologie " – 1937 . , O.Kroh – "Volkische Antropologie" – 1934 . , народопсихология и много други съчинения . Днешната германска философия има за цел да обоснове философски , националсоциалистическото учение ; като подчини на общочовешкия принцип в о л я т а в ж и в о т а , чрез която да се създадат нови обществени форми : семейство , училище , църква , общество и държава . Ето защо , днешната германска философия се нарича волунтаристична , за разлика от старата , класическа германска философия , която имаше предимно индивидуалистичен характер . В този дух се развиваха : гносеологията , етиката и педагогиката . Обаче , от старите философи – народоромантици , е възприета основната идея , че народът е носител на историческия и духовно-културен живот . Това единство между народността и възпитанието е възприето и от днешната нова немска педагогика . Като по–главни представители на новата немска педагогическа мисъл могат да се посочат : Е. Шпрангер - “Учение за жизнените форми” ; Е. Крик – “ Философия на възпитанието “ . Те прокарват възгледа , че възпитанието създава народната общност . В своето съчинение -“Формирането на човека “ , О. Вихман се стреми да синтезира субективно ценностния момент из областта на образованието , с предмета на различните образователни дисциплини . Б.Отто - “ Народоорганично мислене “ , Осв. Кроо - “ Психология на развитието “ , “Психология на типовете “ . Ф. Крюгер е известен със своя нов възглед за цялостния душевен живот и структурното разглеждане на всичките психични прояви . Кречмер , Йенш , Клаге , в съчиненията си разглеждат личността и характера от биологично – конституционално гледище . Ново течение се създаде и в областта на етиката и естетиката . С него се иска да се изградят основите на един нов светоглед , за новото делово , умствено и политико- обществено движение , наречено “Нова Европа “ . В областта на етиката , например ,бележити са лекциите на професор Круг , от Виенския университет . В тях той прокарва общата си идея , че световния мироглед може да се изгради в трите обществени форми : 1. В училището , с помощта на обучението по разните учебни предмети ; 2. в семейството , чрез средствата на народностния дух, отглеждането и домашното възпитание на децата , нравите и семейните традиции ; 3. Чрез националсоциалистическото движение , сиреч чрез средствата на общественото служене , съратническата среда , спорта и пр. Живопистта и музиката , също така трябва да се използуват за изграждане на новия мироглед . Въз основа на всички изброени философски и житейски предпоставки , безспорно е , че и педагогическата наука ще се развива в такъв нов революционен дух . Новите течения в немската педагогическа мисъл засягат едновременно теорията и практиката на образованието и възпитанието . Съвършено самостойно започнаха да се разработват педагогическата психология , дидактиката и методиката на разните учебни предмети . В основата на днешната немска педагогическа мисъл лежи проблема за г е р м а н с к о т о д е т е и з а г е р м а н с к и я г р а ж д а н и н . Ернст Крик създаде теорията за “органичното възпитание”. То се постига чрез : обучение , сръчност , душевно въздействие , душевно лечение и пр. По този начин се подготвя желания определен расов тип . Според този педагог педагогиката , като наука за възпитанието на човека , трябва да бъде политическа и расова наука , която да отговаря на характера на народа . Така постепенното развитие на педагогическата мисъл в нова Хитлерова Германия , дохожда до най – яркия свой представител Алфред Розенберг. Своят националсоциалистически възглед за възпитанието той излага в съчинението си “Der Mithos des XX.Jahrhunderts" – "Митът на ХХ век”. Според него , всяка човешка душа означава раса , вътрешно изразена . А расата е външна страна на душата. Чрез държавата , религията и изкуствата , расата може да се пробуди и извика на деен живот . По този начин от един жизнен мит , чрез образованието и възпитанието може да се достигне до създаването на искания н о в ч о в е ш к и т и п. Като най – големи характерни и ценни качества на съвременния германски тип трябва да се считат : ч е с т т а , д ъ л г ът и т в о р ч е с к а т а с в о б о д а . Тия качества трябва да се прокарат и в цялото народностно германско съществуване , в материалната и духовна култура . Разлагането на досегашната германска култура се дължи на извъннародните сили : еврейството , интернационализмът и политиканстващата международна католическа черква. До Хитлера , образованието имаше само интелектуалистичен характер , когато днес вече то се стреми да бъде не само расово и народностно , но и волунтаристично , волево . Човекът е , преди всичко , дейно активно същество , както бе казал Русо. Затова той трябва добре да се подготви за работа в живота . Днешните нови немски педагози не се заблуждават , че тази задача ще може да се постигне в училището ,чрез изучаването на разните учебни предмети. Те знаят , че учебните предмети развиват само умствените способности , а в най – добрия случай , могат да въздействат и на Духа. За да се достигне до цялостното душевно развитие на детето , трябва да се използуват други средства. Ето как и защо , новите немски педагози дохождат до нуждата от новите организации. А те са следните : 1. Хитлерюгенд – за момчета . 2. Съюзът на немските момичета . 3. Немски работнически фронт - за работниците . И трите тия организации днес работят усилено , като съгласуват своята дейност с националсоциалистическия мироглед , като в резултат на това , се стигне до едно цялостно народностно възпитание. По–важните практически средства за постигане на тази цел са : култивиране на чест , дълг , съревнование , сътрудничество , образцово държане , решителност , съратничество , дисциплина, здрав и издържлив живот , физическо каляване , спортно трениране , плуване , лагеруване и пр. Да се върнем към Русо , като използуваме природата , гората , планината , реката , морето , музика , песни , поезия , естествена история , народни обичаи , военни упражнения и пр. По този начин ще се развива не само разсъдъка , но и В о л я т а . Хитлерюгенд отива и на село за да помага на селяните в полската работа , услужва в Червения кръст , а последните три години от юношеството – от 16 до 19 - прекарва във военно обучение . За подготовка на инструктори е открита в Брауншвайг Академията “ Адолф Хитлер “ , за водачество . Приемат се 12-годишни младежи , след 6 - годишно основно образование . В нея се обучават до 18 – годишна възраст. Завършват с матура и право на висше образование. Тази система на Хитлерово младежко възпитание се развива отделно , като помощна и допълнителна система , която не пречи на общата педагогическа наука да се развива самостойно. В дидактиката и методиката се забелязва една реакция за изработване на нови методи , пътища и форми на класното обучение и възпитание. И тук , новите немски педагози се борят за премахването на досегашната училищна схоластика, на дидактическия материализъм и интелектуализма. Голяма известност придобиха : О.Вихман с труда си “Особен закон и образователна ценност на учебните предмети” , а също така А. Либерт с “Философия на обучението” . В тия съчинения се прокарва възгледа , че чрез методите на обучението и учебната материя ще трябва да се имат предвид – принципите за светогледното оформяне , събуждане на волата и личната преданост на младежта към народ , общност и държава . Като допълнение на тази нова общообразователна система се развива усилено и професионално-.техническото образование , което е особено важно за днешното време . . списание "Учител" от 1942 г.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch