Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul21 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Конструктивна или спекулативна стопанска политика от проф. Хайнрих Хунке . Професор Хайнрих Хунке е дългогодишен председател на службата за насърдчение на германското стопанство. В това си качество той е , между другото ,и най-важният организатор на панаирното и изложбено дело вътре в Германия и в чужбина. От края на 1940 год. той е същевременно и ръководител на отдела “Чужбина” при Министерството на Пропагандата. Проф. Хунке минава за един от първите специалисти в стопанско-политическата област. . По въпроса за стопанската политика съществуват главно две схващания : англосаксонското , което въздигна на теория и практика значението на пазара, т.е. търсенето и предлагането и , с т а р о т о г е р м а н с к о с х в а щ а н е з а п р о и з в о д и т е л н и т е с и л и . За нас търсенето и предлагането не е нищо друго , освен една вълнообразна игра по повърхността на стопанския живот , която се оформява от хората с техните таланти, с техните дарби , но и с техните страсти. Днес борбата се води , именно , между тези две схващания. Днес ,с голямо любопитство, се говори за новите бойни средства, които спомагат за решителната битка. Не трябва да се изпуска из предвид , че най-решителните бойни средства са използвани от дълго време. Германия можа да извърши този грамаден скок в своето военно схващане и въоръжение само благодарение на това , че тя проведе практически и в областта на стопанството един нов метод. Идеята за народната общност мобилизира и последните сили на нацията ; идеята за общността в предприятията разби всякаква класова противоположност и едно ново стопанско схващане ни даде възможността да разбираме стопанството като една чисто организационна задача. Съобразно това схващане ние можахме и съответно да действуваме. За един народ , който е в състояние да произвежда храна , облекло и жилища в своя собствен жизнен ппростор , а от друга страна , щом той е в състояние да произвежда и такива блага, от които имат нужда другите народи, та по тоя начин да се снабдява с блага , които не е в състояние да произвежда , за такъв народ всичко друго е само въпрос на организация , а не на търсене на капитали. Германия , със своята сила и труд и с особеното стопанско и политическо развитие , което изживя , стана един жив пример и за много други народи, които са вече на мнение да влязат и стабилизират една нова голяма европейска стопанска общност. Техните основни съображения са следните : 1. Подчиняване на стопанството под интересите на народа и политиката. Днес личната инициатива в стопанския и държавен живот се заменя постоянно от политическото ръководство. Постепенно навсякъде се откриват различни служби , със задача да поемат ръководствата и развитието на народните стопанства съобразно изискванията за всеобщото благо на даден народ. По този начин се поставя в ход едно развитие , което в другите области отдавна е вече осъществено. Още от средните векове ние сме свикнали с обстоятелството , че правосъдието , военното ръковоство и външнополитическото представителство да се отнемат от ръцете на гражданина и да се дадат в ръцете на държавата. Същото става днес и в областта на стопанството. Народната общност облича все повече и повече стопанството с висши права и функции, и поверява неговата съдба изцяло в ръцете на политическото ръководство, защото това ръководство става гарант на нацията. Стопанските средни векове , с техните лични стремежи , с техните вражди и правни нарушения отстъпват мястото си на развитието на народностните жизнени енергии. Законите на живота и нуждите на народа обуславят вече мястото , задачата и целите на стопанството. То, стопанството , от самоволен господар до вчера , днес става слуга на народа. Този факт вече се наблюдава навсякъде и взема едно развитие , което има и ще има грамадно значение. 2. Покрай подчиняване стопанството на изискванията на народа и политиката ,налага се като едно съществено начало, и запазването на личната инициатива на отделния индивид , но в рамките на тия нови схващания , защото тази лична инициатива е твърде необходима за всяка конструктивна стопанска политика.Целта на една европейска градивна стопанска политика в Европа трябва да доведе в съгласие личната инициатива с изискванията на народната общност. Това ще стане само чрез възпитанието и обществено-политическите методи. Личната инициатива не бива да бъде унищожена , а напротив , общността трябва да я изтиква напред и да я гарантира в нейното съществуване и нейните задачи. Тук не се касае за отстраняване на личната инициатива. Германският принцип повелява , щото всеки човек трябва да заеме онова място в поредната стълбица на стопанския и обществено-политически ред , което напълно съответствува на неговите природни дарби и склонности. Съобразно това , общността му възлага да изпълни тъкмо ония задачи , които напълно съответствуват на неговите възможности и които той е в състояние да ги разреши по най -добър начин. 3. Основата на новата европейска стопанска политика е идеята за континентална европейска общност. Германската стопанска политика през последните седем години доказа , че много европейски държави взаимно се допълват помежду си. Това ни дава основание да считаме , че Европа представлява една напълно завършена стопанска единица. Тази обща европейска стопанска политика стана още по-ясна именно през тази война. Нашият континент все по-ясно започна да се изказва за своето единство . Събитията на север , на запад и сега на изток , поставиха начало на едно ново развитие , което трябва да се влее в общото движение за една общоевропейска стопанска общност. Европа , по-нататък , е една стопанска единица , която може да живее за дълго сама за себе си. Това , обаче , не ни позволява да мислим , че грандиозното преобразувание на континента не носи в себе си и мъчнотии . Трябва да се констатира факта , че Европа е в състояние да формира своето стопанство и , че тя има достатъчно сили и възможности да преодолее всички мъчнотии. 4. Като решителна предпоставка за един градивен стопански ред в Европа е необходимостта от един нов политически ред . Да притежаваш блага , от които лично ти нямаш нужда , а да не ги позволяваш на други , които имат нужда , това не е никаква стопанска задружна работа . Стопанство означава размяна на блага и тая размяна почива на същите начала , както и при отделните хора. Задружната работа между хората трае дотогава , докато те доброволно разменят труд , блага и помощи. Престане ли това , престава и задружната работа. Много естествено е , че политическата сила , която твори този политически ред , ще добие и правото на ръководна държава , поради своите преимущества и опит , но , ако всички , които желаят да сътрудничат за един такъв ред и виждат , че те ще придобият полза , ще трябва да мобилизират цялата си воля и смелост за това изграждане . С а м о ж е р т в и т е о с ъ щ е с т в я в а т п р а в о т о . Е д н а с д е л к а е т р а й н а и п о с т о я н н а с а м о , а к о и д в а м а т а п а р т н ь о р и и з в л е к а т о б л а г и о т н е я . Ето защо , ако се създава един ред , то той не бива да се чувствува като бреме , а да бъде поздравен като преимущество. Н о в и я т п о л и т и ч е с к и р е д в Е в р о п а н е м о ж е д а б ъ д е с ъ з д а д е н б е з Г е р м а н и я . Това нещо го доказа тежката стопанска криза след Световната война /1914 – 18/ . Ако този народ , който е най-големият и най-единният по език и култура в Европа , бъде изключен от един такъв ред , то , по необходимост , и неговите съседи ще бъдат въвлечени в пропастта. 80 - милионен народ , с неговата производителна и потребителна сила , не може да бъде игнориран. Това вече почувствуваха всички европейски страни. Това са изобщо принципите за един континентален стопански ред , така както те са го създали от опитите на германското стопанско ръководство от 1939 год. Безподобните успехи на националсоциалистическа Германия до сега , с нейните стопанско-политически принципи, може да бъде солидна гаранция за добрия успех на едно такова дело , като се има предвид и това , че всички европейски страни са свързани помежду си чрез една обща политическа и стопанска съдба. Германия е гаранция , че от един подобен ред положително ще настъпят твърде благоприятни явления. Сп. "Нова Европа", Година III , Бр.34 от 01 септември 1941 г.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch