Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul23 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Пътят към единство на германската младеж . Писана история на германската младеж няма , защото до преди 30 години биха се смяли на този , който би започнал да я пише . Днес , когато над 11 милиона младежи от двата пола образуват едно общежитие , необходимо е да се помъчим да възстановим миналото и да зарегистрираме настоящето. Наченки на идеята за организиране и направляване на младежта срещаме в Германия по време на наполеоновите войни.Първи е започнал да проповядва тези идеи “бащата на гимнастиката” Ян , който през 1811 година основал в Берлин училище за гимнастика , но скоро трябвало да се откаже от това , поради многото препятствия , които срещал , въпреки моралната подкрепа на много известни поети и философи. През последната четвърт на 19-тото столетие започнали да се основават първите самостоятелни германски младежки дружества . Туристически дружества , следотърсачи , политически и религиозни сдружения се стараели да подготвят младежта за задачите `и в живота. Всяко от тях , обаче , обучавало младежите по свой начин и програма , според своите идеи. Още преди световната война са правени опити да се организира възпитанието на младежта в рамките на една обща програма , което не се отдало , защото въпросите се разрешавали само на зелената маса. Световната война стресна младежта в съня `и и за първи път всички имаха едно общо грамадно преживяване :фронта . След войната ,обаче, младежта не почерпи поука от това и продължи,разкъсана на малки групички , да се лута из тъмнината на неизвестното бъдеще , умело направлявана от разни тъмни личности и чужди агенти. Първите стъпки за организиране на младежта се направиха през 1922 година , когато се публикува закона за благоденствие на младежта. На следната година последва законът за съдимост на младежта , в който възрастните и младежите се различават само по своята физическа и духовна сила. По това време се основава и “Комитет за германските младежки съюзи “, който през 1927 година брои вече 74 колективни членове с около 5 милиона младежи на книга . Този комитет , обаче , не е имал никаква власт над отделните самостоятелни съюзи и не е могъл да им дава нареждания. По този начин е липсвало пак единно и определено ръководство. Непосредствено след събитията и неуспешния край на войната ,се основава Националсоциалистическата работническа партия ,като нейните членове бяха още въодушивлявани от победите на фронта. Първата наченка за работа с младежта бе направена през 1922 година с основания от Адолф Хитлер в Мюнхен “Националсоциалистически Младежки Съюз” . В следващата година се основава във Виена съюза на “Н.С.Работническа Младеж”. В края на 1923 година , след неуспешния опит в Мюнхен за завземане на властта , бе разтурена Националсоциалистическата Партия , а с това и Младежкия Съюз . След като Адолф Хитлер бе пуснат на свобода , започна отново работата с младежките групи . Първи бяха основани такива в Саксония , след което последваха тези на Франкен. На 03 и 04.Юлий 1926 година , по време на втория конгрес на партията , бе основана хитлеровата младеж, като `и се даде допълнителното име “Германска Работническа Младеж”. През същата година бе основан и “Националсоциалистическият Съюз на Училищната Младеж”. На конгреса на партията през 1929 година хитлеровата младеж се представи официално с около 2.000 участници , половината от които австрийци . На 30 октомврий 1931 година Балдур фон Ширах бе назначен за Водач на германската младеж при NSDAP. Под негово ръководство фон Рентелн пое водачеството на Хитлеровата младеж и Съюза на училищната младеж. През юни 1932 година фон Ширах пое прякото ръководство на Хитлеровата младеж. За първи път Хитлеровата младеж доказа своята сила и организираност по време на най-големия дотогава парад на младежта:конгреса на младежта в Потсдам при Берлин на 01 и 02 октомврий 1932 година . Над 100.000 младежи минаха тогава в течение на седем часа и половина пред своя върховен вожд – Адолф Хитлер . След като Адолф Хитлер през 1933 година взе съдбата на германския народ в ръцете си , се отвори и пътя за обединение на германската младеж. През април на същата година бе завзет Комитета на германските младежки съюзи. По този начин ръководството на германската младеж премина в ръцете на Организацията на Хитлеровата младеж. Политическите младежки съюзи бяха забранени и разтурени . По-голяма част от останалите преминаха колективно в редовете на Хитлеровата младеж. Черквите отначало не искаха да признаят правото на държавата и партията за възпитание на младежта и техните съюзи останаха да съществуват . Повече от членовете им, обаче, постепенно преминаха в редовете на Хитлеровата младеж и в края на 1933 година към нея се присъедини цялата евангелистка младеж . Късо време след това биде прокарано окончателно правото на Хитлеровата младеж да ръководи възпитанието на младежта в Германия. На 17 юний 1933 година Балдур фон Ширах бе прогласен за “Водач на младежта в Германския Райх “. С това той пое и ръководството на възпитанието на младежта извън редовете на Хитлеровата младеж . На 01 декемврий 1936 година бе обнародван Законът за Хитлеровата младеж , с който последната става задължителна за всички младежи от двата пола . В допълнение на този закон се обнародваха на 25 март 1939 година две разпоредби . Първата от тях третира общи разпореждания , а втората разглежда техническите въпроси за членуване в организацията. На 13 март 1938 година младежта на Остмарк/бивша Австрия/ бе приета в редовете на Хитлеровата младеж . Няколко месеци по-късно , на 01.10.1938 г. се присъедини към нея и младежта на Судетските области. На 15 март следната година германските младежи от Протектората Бохемия и Моравия се присъединиха към своите съратници , последвани няколко дни по-късно от младежите на Мемелската област. В края на същата година германските младежи от бивша Полша можаха да се присъединят към връстниците си от свободна Германия. На 07 август 1940 година Фюрерът възложи на Балдур фон Ширах нови политически задачи и прогласи за Водач на германската младеж Артур Аксман . Програмата и задачите на Организацията на Хитлеровата младеж останаха почти непроменени от тези през 1922 година. Днес тя е най-голямата и най-добре организираната младежка организация в света . /сп.”Нова Европа” , година III., кн.44 от 24 декемврий 1941 год./

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch