Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul24 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Национално – политически училища . В речта си на 10 декемврий 1940 год. Адолф Хитлер изтъкна , че целият германски народ трябва да се сплоти , за да се изгради една държава стопански и политически напълно ориентирана , в която народът да осигури съществуването си и да определи линиите на своето управление . Той подчерта , че новото в германския живот е започнало отдолу,сред народа, и постепенно се изгражда нагоре ; че отговорни места в държавната администрация се заемат от хора ,които в миналото са били работници, земеделци и занаятчии , а днес има генерали , които преди двадесет години са били прости войници. Това значи , че в Германия се дава вече път на способните хора, независимо от каква обществена среда произлизат те. В тази си реч Адолф Хитлер определя ясно също така и училищната политика , която Третия Райх води. Държавата , според него , се схваща като цел , която обединява всички народни сили и която дава възможност на способните синове на народа да се проявят , да разгънат творческите си дарования и да ги вложат в служба на нацията . Защото създаването на един културен човек , на една личност , не е личен успех и семейна гордост , а национален успех и принос към националните блага , а личността е ценна като част от нацията , за изграждането на която всеки трябва да даде най-ценното от себе си . За да се постигне това , училищата трябва да се реформират и то така , че не само да се измени програмата им , но и цялото схващане за възпитание и за нация. Съвременните нужди на държавата изтъкнаха необходимостта от два вида граждани : 1/ граждани , които ще посветят силите си в управлението и политиката на страната и 2/ граждани , които ще работят из различните области на науката , за да създадат стопанско благоденствие в страната . Още през 1933 год. д-р Руст осъществи тези схващания като създаде нов тип училища , известни под името “Napolischulen" – национално – политически училища . Тези училища се развиват в две насоки : 1/ Училища за народни водачи и политици - “ A d o l f H I t l e r - S c h u l e n " 2/ Училища за културни деятели - "N a t i o n a l p o l i t i s c h e n e r z i e h r u n g r a n s t a b t e". И в двата вида училища постъпват способни деца , които като всички ученици от останалите народни училища , влизат в организацията “Хитлерова младеж “ . “ A d o l f H i t l e r - S c h u l e n " са пръснати из цяла Германия. Те са подчинени направо на партията , която ги управлява и контролира. Войната е попречила да се развият напълно. Въпреки това , в тази насока се работи непрекъснато и начертаният план , макар и по-бавно , се изпълнява . Сега , за образец на този план служи интернатът в "O r d e n s b u r g e n " / Алпите/. Там , в грамадни постройки , при големи удобства , при най-голям избор на пособия и помагала , се възпитават бъдещите партийни водачи и политици на Германия. Според плана , училищата за национално-политическо възпитание , които имат за цел да създадат стопански деятели и учени , трябва да бъдат 100 за цяла Германия . Създадени са обаче 36 , от които две за момичета . И тези училища се намират още в периода на своето изграждане . Разпределени са из различните части на Германия и всяко от тях има свой район , от който взема учениците си . И двата вида училища са интернати. В едно предградие на Берлин е създаден интернат за способните берлински деца. Берлинското училище за национално-политическо възпитание се помещава в няколко двуетажни здания , всред великолепен парк , далеч от шумния град . В това училище , както и в " A d o l f H i t l e r - S c h u l e n " , постъпват способни деца , след като завършат първоначалното училище . Всеки първоначален учител има грижата да следи развитието на учениците си и в края на четвъртата година да определи , кое дете носи в себе си : 1/ дарби и богати умствени заложби , 2/ здрави нравствени и морални основи , 3/ здраво тяло , 4/ да няма телесни недостатъци / за такива се считат напр. късогледство и далекогледство/ , 5/ да е от чист германски произход . В края на учебната година всяко училище представя в канцеларията на национално-политическите училища списък на избраните от него деца. Специално натоварени лица идват в училището за да добият непосредствени впечатления от посочените в списъците ученици . След намирането на най-добрите , иска се съгласието на бащата /рядко бащата отхвърля предложението/ и учениците кандидатстват за национал-политическото училище. Всички кандидати полагат приемен изпит , който трае една седмица. Чрез него се определят телесните и душевни качества на ученика. Изпитът обхваща : 1/ четене , 2/ писане, 3/ разказване , 4/ гимнастика , 5/ спорт. Обикновено 55 % от кандидатите вземат изпита. По този начин се избират най-способните деца , независимо от семейното и обществено положение , което техните родители притежават . Тук живеят и работят заедно деца на земеделци , работници , чиновници , професори , търговци и пр. Месечната вноска , която бащата прави за издръжката на своето дете се определя от имотното му състояние. Бедните семейства и тези , които имат повече от 4 деца , не плащат нищо. В замяна на това богатите плащат повече , така че вноската се движи от 0 до 80 райхсмарки месечно. Още с идването си в училището 10-годишното момче или момиче облича зеленикавата униформа. Момчето получава тук името "Млад Мъж " , което носи до свършването на гимназията . С това име като че ли пораства в собствените си очи . Веднага с постъпването си в интерната младият десетгодишен мъж бива заведен в стаята му от по-големите ученици , от които получава и първите си уроци : как да нареди леглото , шкафа с дрехите си и книгите. Първото полугодие се смята за пробно. По желание на детето или по преценка на учителите , то може да смени училището. Това , обаче, не се случва. В берлинското училище от "S p a n d a u w e s t " работят 260 ученика , под ръководството на 26 учители, подбрани между най-добрите академици. Те също живеят в интерната със семействата си и са винаги между учениците си. Изучава се родната реч и модерните езици , история , естествознание , математика , география , телесно възпитание и приложна техника. Третият Райх се придържа в принципа "здрав дух в здраво тяло" и затуй след всеки обед учениците се упражняват под ръководството на специалисти в гимнастика , игри, бокс , фехтовка , езда , ски , каране велосипед и шофиране автомобил. Учебните занятия се водят само 5 дни в седмицата – дневно по 5 часа преди обед , а следобед – часове по телесно възпитание . Шестият ден от седмицата се оставя свободен за учителите и учениците . Учителите го посвещават на семействата си за посещение в Берлин или за самообразование , а учениците се вдълбочават в един учебен предмет. Веднъж посетих училището в деня ,посветен на немската история. Класните стаи бяха праздни. Всички ученици бяха в занимателните стаи. Тези стаи са малки , нагодени само за 3-4 ученика. Всеки ученик си има отделна маса и отделен шкаф за книги с отбелязани върху тях името на ученика,напр."S u n g m a n X …". Всеки се е вдълбочил в работата си всред куп от книги. Един работи върху старата германска религия ,друг – върху обичаите на Германия, трети върху старогерманската култура , съдбата на германския народ и пр. Всеки има да разгледа от различна гледна точка дадена епоха. Библиотеката на всеки кабинет им стои на разположение. Когато това е необходимо , учениците се ползват и от учителската библиотека. , в която са събрани най-новите съчинения по всеки предмет. Всяка занимателна стая носи името , което учениците са си избрали : Данциг , Нордмарк и т. н. Всяко име е дадено във връзка с нещо хубаво, добито или изживяно през някоя екскурзия из Германия. При смяната на учениците се сменя и името `и. Всяка занимателна стая носи нещо от духа на своите обитатели. Виждам рисунки – смели опити ,понякога много сполучливи – из живота на тези ученици. Виждам надписи , които говорят за вдълбочение и размисъл . В стаята на седмокласниците виждам портрети , под които стои надпис : "Паднали за Родината". Училището има програмата на другите гимназии , но не се придържа строго към нея. В самото начало учителите са почнали без програма , ръководени само от бележките на Фюрера и своя личен учителски опит и съзнание. В духа на училището сега се създават учебници от самите учители само за учениците от национално-политическите училища. Ученикът не е ограничен от програмата и часовете . Край задължителната учебна работа , той може да работи когато иска , както иска и каквото иска от учебния материал , обикновено това , което най-много го интересува. Създадени са курсове , които улесняват ученика да определи наклонностите си и да заработи в областта , която най-добре му се подава. Учениците проявяват най-голям интерес към биология , физика и техника. Ако в процеса на работа в една област ученикът се увери ,че не му се отдава , преминава в друга. Времето и трудът му не се смятат за загубени , тъй като чрез тях е подпомогнал определянето на своите наклонности. Кабинетите по естествознание са съвършени. Там се намират модели и картини на всички животни и растения , както и филми из живота на растенията и животните , движението на протоплазмата , кръвообръщение , клетки и пр. Присъствам на урок с филм. Наблюдава се растежа на едно клонче. Филмът дава жива и ясна представа за живота на наблюдавания обект. Пораждат се много въпроси , които след прожектирането се обсъждат . Редица грамофонни плочи дават възможност на ученика да чуе и запомни гласа на животното. По този начин , когато ученикът е всред природата, по звука само може да определи какво животно е, без да го види . До кабинета е библиотеката по естествознание. Тук са всички стари и нови представители на тази наука : Линей , Бюфан и пр." W a n d e r b u c h " е книгата , по която тук са групирани , и растения , и животни, според мястото , където се намират. В кабинета по биология всеки има микроскоп и място за работа. Разглеждам работата на един ученик , който вече отдавна прави проучвания върху косъма. Други двама правят изследвания върху костите. Те са определили бъдещата си специалност -–медицината. Трети ще бъде лесничей. Той работи върху структурата на дървото. Всеки има "H i s i o l o g i e " , която го упътва , докато сам налучка своя път. Разглеждам книгата с изследвания на учениците , пълна с образи , модели, диаграми. Палеонтологическата сбирка също така се създава от учениците. Учители и ученици правят много научни екскурзии , които улесняват училищната им работа. През осемгодишното престояване в национал-политическото училище , отбиват двете си трудови служби : първата се извършва след третата учебна година . Учениците , заедно с учителите отиват на село и се разпределят в селските стопанства . Там , рамо до рамо със земеделците , те работят полска работа. Втората им трудова служба е след четвъртата учебна година. През лятото , пак два месеца, те стават минни работници. Тук те добиват особено много познания по палеонтология и намират много материал за палеонтологическата училищна сбирка. Тези две трудови служби на ученика имат за цел да да го поставят в непосредствен допир с живота, за да разбере, че той не е всичко в света, както обикновено мисли младежът , напротив, да разбере че е нищо , поради което трябва много да работи върху себе си , за да стане нещо. Кабинетите са всякога на разположение на учениците. Всеки ученик се чувствува отговорен за своите инструменти и пособия и ги пази. Тук той се научава да пази общото , както пази и своето. Приучава се на другарство и задружен живот . Научава , че както отделният човек не може да живее сам , така и никой народ не може да се откъсне от другите народи, че въобще , има невидими нишки , които свързват отделни личности , както и отделни народи. Така се идва и до начините , по които са станали и откритията в науката. Често в тоя дух се поставят на учениците различни въпроси за решение. Например : кое откритие е най-необходимо и полезно за човека ? Учениците изследват , докладват , критикуват. По този начин се систематизират всички открития и се групират на полезни и вредни. Най-после се идва до заключението, че откритието на Кох е най-необходимо и полезно за човека. После се поставя въпросът : щеше ли да има Кох , ако нямаше Цайс / микроскопа/ , Пьоп/анилин/ и пр. От тук се идва до заключение , че преди тях са били необходими други открития и пр. Да се обгърне живота на едно такова училище не са достатъчни няколко посещения. Всеки ден то разгръща нещо от своя живот. Всеки ден животът започва в него от 6 часа` и 30 минути , когато от кулата на наблюдателницата дежурният тръби и разбужда всички. Пансионерите стават , измиват се , нареждат леглата си ,закусват и в 8 часа` и 15 минути започват занятията . След обяд учениците задължително спят един час , защото младият мъж трябва да има здрави нерви. След това си приготовляват уроците и имат часове по спорт. Вечерите са свободни за музика и веселие. Повечето ги прекарват в лабораториите. В 9 часа` всички си лягат . Времето е така разпределено , че им стига за всичко. Когато свършат това училище , те са тъй подготвени за университета , че там успяват да доразвият способностите си и да станат истински полезни хора на своя народ. Чрез тези училища се гради бъдеща Германия и се призовават към живота свежите народни дарования , които без помощта на държавата , лишени от средства , биха загинали . Че това е наистина така , се вижда от думите на Фюрера : " Нашата цел е да създаваме възможност за развитие на даровитите. Ние бихме могли да кажем дори , че имаме една фантастична цел. Обаче пред нашите мислени очи , се очертава една държава , в която всяко място се заема от най-способния син на нацията, независимо от това ,откъде иде той. Една държава , в която произходът няма никакво значение , една държава , в която само способността играе роля. " М и л к а А т . Т р и ф о н о в а

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch