Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul25 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

УКАЗАНИЯ ЗА АДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ НА АКТИВИСТИТЕ ОТ NSDAP/AO ПРИ НЕИЗБЕЖНО СТЪЛКНОВЕНИЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ / SICHERHEITSHINWEISE / . " Където правото се превръща в безправие , Съпротивата е задължителна “ - Германска пословица “ Правосъдието е една курва на политиката “ – Талейран . През последните години особено много зачестиха случаите на полицейски произвол над български патриоти и родолюбци. Настоящето пособие има за задача да запознае и информира националноосъзнатите българи за законните мерки по безопасността и личната сигурност на нашите съратници при неизбежно стълкновение с политическата полиция в България , която не е нищо повече от едно подразделение на еврейството. За успешното справяне на активистите от NSDAP/AO с политически ченгета от всякакъв характер е наложително доброто познаване на наказателно-процесуалния кодекс / НПК / , както и действуващата в момента “конституция “ в България. Трябва да се знае от всички български патриоти , че “ правната база “ , върху която стъпват милиционероболшевиците , за да угнетяват националномислещите и националнодействуващите българи , е "разпоредбата" на чл. 108 ал.1 от Наказателния кодекс / НК / - за проповядване на “ фашистка или друга антидемократична идеология “ . Тази “разпоредба” е противоконституционна и влиза в противоречие с ред международни договори и конвенции , по които България ,така или иначе, е страна. Във връзка с това, чл.5 ал.4 от сега действащата”конституция “ недвусмислено подчертава , че “ международните договори , ратифицирани по конституционен ред , обнародвани и влезли в сила за България … имат предимство пред тези норми от вътрешното законодателство , които им противоречат . “ Освен това чл.5 ал.1 на “конституцията " достатъчно ясно регламентира подчинеността на всички останали закони спрямо нея – “ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да `и противоречат “ Чл.108 ал.1 от НК противоречи на следните по-важни конституционни текстове : “ Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно , чрез звук , изображение или по друг начин.” – чл.39 ал.1 “ Всеки има право да търси , получава и разпространява информация “ – чл. 41 ал.1 “ Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения , нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения “ – чл. 38 “ Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна “ – чл.11 ал.2 По-долу привеждаме и някои текстове от международни договори , по които България е страна : “ Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му ; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения , както и правото да търси , да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници” / Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека / “1.Всяко лице има право на свобода на мисълта , съвестта и религията .Това право включва свободата да изповядва или възприема религия или убеждение по свой избор и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно , публично или частно , чрез богослужение , ритуали , религиозни обреди и обучение. 2. Никой не може да бъде обект на принуда , която да накърнява свободата му да изповядва или да приема религия или убеждение по свой избор “ / Международен пакт за гражданските и политическите права / МПГПП / , чл. 18 / “ Никой не може да бъде обезпокояван за убежденията си “ / Чл. 19 ал.1 от МПГПП / “ Всяко лице има право на свобода на словото ; това право включва свободата да търси , да получава и да разпространява сведения и идеи от всякакъв вид , независимо от границите , било устно , писмено , печатно или като произведение на изкуството или чрез каквото и да е друго средство по свой избор “ - / Чл. 19 ал . 2 от МПГПП / Чл. 108 ал.1 от НК е правен архаизъм , останал от комунистическото законодателство, който обаче “демократите “ не премахнаха , именно с цел да угнетяват българските националисти. Гореприведените текстове недвусмислено указват , че всяко преследване , тормоз или насилие , извършвано над националноосъзнати българи , под предтекст , че били проповядвали “ фашистка идеология “ / чл.108 ал.1 от НК / , е противоконституционно , противозаконно и е грубо погазване на човешките и гражданските им права . Оттук нататък изниква въпросът за създаване на ефективни механизми , с които активистите от NSDAP/AO в България ефикасно да противодействуват на разпасаната полицейщина и милиционероболшевизъм . На първо място , всеки наш активист трябва да направи необходимото , за да придобие статут на политически координатор или функционер на някоя партия / не е задължително да е националистическа / . Второ , поддържайте връзка с независими , неправителствени правозащитни организации или пък самостоятелни , националнодействени правозащитници. Трето , осигурете си възможност да подадете информация за извършена репресия над български патриоти към средствата за масово осведомяване – във и извън страната . . Възможни казуси на стълкновение с политическата полиция в България . 1. Обиск на жилище – най-често срещана репресия над български патриоти. Ако сте извършили ,каквато и да е националсоциалистическа акция на българска територия , то особено важно е да заличите всички следи , които водят към Вас. Но ако стане така , че ченгетата се доберат до Вас по някакъв начин , то може да ги очаквате рано сутринта пред Вашия дом. Затова не бързайте сутрин да отваряте , ако някой Ви позвъни. Забележите ли нещо съмнително , помислете добре как може да се измъкнете от клопката им. Ако така или иначе , законно или противозаконно , те проникнат във Вашето жилище , то намерете начин да съобщите това на най-близкостоящия до Вас съратник – по телефона или по някакъв друг път . Не подписвайте никакъв документ , съставен Ви от ченгетата ! Не отговаряйте на питанията и провокациите им ! Въздържайте се от реплики ! Внимавайте да не Ви подхвърлят наркотик или нещо друго ! По време на обиска се съсредоточете максимално и съставете план за действие ! Ако пък случайно има NS – пропаганда във дома Ви , опитайте се да насочите ченгетата в погрешна за тях посока на търсения . Вземат ли Ви вещи , то запомнете името на следователя , който “ръководи “ обиска ! Не давайте никакви писмени обяснения , колкото и да Ви изнудват за това ! . Претърсване и арест на публично място . Опитат ли се да Ви арестуват на публично място , незабавно се освободете от всичко , което могат да използуват против Вас. От особена важност е да подадете по някакъв начин информация за задържането Ви към Ваши съратници. В противен случай имат право да Ви задържат до 24 часа в някой полицейски участък. При претърсване и арестуване на публично място важат правилата на поведение , като при обиск . . Призоваване в полицейския участък . Единствено легитимен начин за призоваване в полицейския участък е , когато Ви връчат призовка лично и пред свидетели. Не са ли спазени тези изисквания , не сте задължен да се явявате в полицията , а незабавно да уведомите близкостоящите до Вас съратници , за да вземат съответните мерки и да се предпазят от полицейско преследване. Ако може да си позволите , поддържайте връзки с адвокати , който искрено съчувстват на нашата Борба и биха се застъпили за Вас. Трябва да се помни обаче , че юристите , щат или не щат , обслужват сегашната несправедлива обществена система в България и спомагат за нейното функциониране. Никога да не забравяте , че сме принудени да третираме ченгетата от “националната” служба за сигурност / НСС / , като врагове. Всякакво общение с тях , разглеждаме като акт на предателство към Българската Народна Общност / Volksgemeinschaft / ! Опитайте се да запомните наизуст координатите на някои по-влиятелни Ваши съратници – адреси , телефони и т.н. Носете винаги в себе си своето пълномощие на партиен функционер ! Когато се окаже , че ченгетата Ви преследват , избягвайте местата , където могат да Ви засекат – гари , летища , централни места , улици и пътища ! Не привличайте с нищо вниманието на хората върху себе си ! Избягвайте хора , които могат да Ви компрометират по някакъв начин ! Не приемайте от такива лица предмети или покани за разговор ! Полицейските акции срещу активистите от NSDAP / AO в България са кампанийни , около скъпи на всички националсоциалисти дати - 20 април , 22 юни и т.н. Тези акции са по политически поръчки на евреи и не продължават дълго ! Затова , знамето с пречупения кръст – високо горе ! Die Fahne hoch ! Победата ще бъде наша ! Хайл Хитлер ! . Канцелария на NSDAP / AO : P. O. Box 6414 , Lincoln NE , 68506 USA

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch