Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul35 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

България въ защита на европейската култура

Расата зове за бунтъ

Послание къмъ всички националсоциалисти по света

Безстрашни арийски братя,

Вие сте спасителите на Расата, на цялото човечество и основно ядро на Велика Европа!

Ний идемъ!

Вие сте рицарите на националната ни свобода, застанали гордо надъ продажните юдеомасонски слуги, които задушаватъ всеки поривъ за хлябъ и свобода. Вие сте чисти и необременени от лъжите на подкупени пророци, натъпкали главите си съ еврейска пропаганда, оглупели отъ демократическо-комунистическата си образованость – чуждопоклонници, плачещи за съдбата на чуждъ и враждебенъ намъ народъ, но забравили и невиждащи трагедията на своите народи. Това са подчовеците, тяхната същность е разрушението на нашия Арийски Редъ, те са нашите врагове, залепяйки ни разни епитети, изпразнени от съдържание, те се опитватъ да създадатъ расовъ хаосъ, отъ който те имат нужда, за да унищожатъ европейския Родъ, Раса и народи.

Ние не таимъ омраза къмъ другите раси и техните народи, но се вглеждаме вътре въ насъ и виждаме, че само ние и единствено ние, националсоциалистите, можемъ да създадемъ благоденствие в нашето отечество – Велика Европа. Ние единствени можемъ да върнемъ величието, вярата (защото вяра значи вярность къмъ расата) и богатството на нашите братя. С този призивъ къмъ Васъ – смели арийски воини и националсоциалисти, най-вече бяла младежь, азъ ви призовавам както древните херои отъ Валхала да защитимъ съ кръвта си ценностите на Бялата Арийска Раса отъ чуждоземното зло! И точно вие, младите юнаци, ще отприщите националното съзнание на Европейския Родъ и заедно въ единенъ снопъ пръчки ще измъкнемъ отъ отровните пари на световното еврейство, отъ мъглата на всеунищожаващия глобализъмъ и от страха, нашата скъпа Европа.

Нашето време е това, което ще се освободи отъ жестоките окови на чуждоземното безсмислие и ще измете паразитите отъ прекрасната ни Европа, веднъжъ завинаги и окончателно, и така ще докаже с неумаляваща правдивость кои народи и раси са създатели и кои – паразити. Не се страхувайте от тая велика задача! Ние искаме да видимъ нашия континентъ свободенъ и сплотенъ, а европейските народи – господари на собствените си земи – расово ядро на нашата прескъпа планета Земя. Ние всички заедно с младите бели херои ще се погрижимъ тази Кауза да пребъде. Когато продажни чуждопоклонници, отровени отъ холивудската антикултура и простащина, разни марксисти, глобалисти и материалисти Ви внушаватъ, че видите ли, националсоциализмътъ не бил модеренъ (няма модерно и немодерно, ние това не го признаваме, има само и единствено изконни арийски ценности). Те Ви внушаватъ, че Вие, смели националсоциалисти, не обладавате достатъчно качества да изметете тази паплачь тамъ, откъдето е дошла, не им вярвайте! Нашата борба е расова! Расизмътъ и расовата нетърпимость са най-великите неща, дадени ни от Всевишния. Расизмътъ е мярка за родолюбие! Расизмътъ е моралниятъ кодексъ на нашите предци и на цялата Бяла Раса. Това е изконенъ начинъ на животъ на всички читави арийци. Това е мисия за спасение и нека тя да стане ваша! В нашата Воля се вижда великото арийски съзнание за саможертва въ името на Народната общность, култивирано още отъ най-древни времена, отъ нашите велики владетели.

Знайте, великите владетели на Европа са били и велики расисти, защото расовата чистота е първиятъ основенъ законъ на природата. Ние не сме като поеврейчените дегенерати на нашата раса, проповядващи смешение на расите, натрапващи ни чужъ моралъ, чуждо изкуство, кълчотейки и езиците ни, и изкуството ни, и унищожаващи нашата дълбока нравственость. Да си националистъ, това ще рече да си Расистъ и Воинъ. Не позволявайте на развратени и ужким “наши съратници” да ни позорятъ съ разни идеологизми за равенство, човешки права, пацифизъмъ и ред други еврейски вероломства! Не позволявайте на внедрени от световните терористи юдеомасони и разни други натрапени ни чужденци да ни позорятъ и да сломяватъ нашите Смели Сърца! Не позволявайте да ни отклонятъ отъ нашата благородна мисия. Нека се освободимъ от недисциплинираните – те са крайно вредни за Арийското движение, те са провокатори и развратители. Да застанешъ въ днешно време на страната на своя народъ се изисква голямъ куражъ! Създаването на лейбщандарта е първата крачка къмъ нашата свобода – дерзайте! Борейки се за своята вяра, Наридъ и Раса, ние се боримъ за свободата на цялото човечество. Заставайки на страната на своите народи, ние заставаме на страната на нашия древенъ, страшенъ, справедливъ и всемогъщъ Праотецъ. Да сплотимъ нашите смели редици, върху нашата желязна воля е бъдещето на Бяла Европа. Да се обединимъ не като политическа идеология, а като изконна арийска духовна система, която като националрасизъмъ си остава единствената най-висша форма на държавно управление за европейските народи. В трифункционалното мировъззрение освенъ духовното началие и високата производителность, са застъпени въ най-висша степень воинските добродетели – доблесть, дългъ и съзнание за саможертва въ името на Народната общность.

Напредъ къмъ нови далнини и завоевания, щастливото настояще е за нисшите духомъ. То е чуждо на арийската ни същность.

Да живее европейското националистическо движение. Нека нашите всемогъщи арийски Богове ни вдъхнатъ смелость, като укрепятъ десниците ни и дадатъ желязна Воля на нашите несъкрушими сърца, и на всички бели братя по цялата Земя.

Да живее европейското расистко национално движение!

Да живее нашата Велика Европа!

Кавханътъ Болгъ

20-ти априлий 2002 г. София

Главна квартира на Лейбгвардейците

СС – Смели Сърца

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch