. . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

www.BHBULGARIA.com

Расизмът е законна самозащита

  Френската енциклопедия Пети Ларус в изданието си от 1949 година дефинира понятието расизъм по следния начин: Теория, опитваща се да защити единството на расата в определена нация. Това обективно определение, макар и непълно, е приемливо и легитимно. Но нека сравним дефиницията на понятието расизъм от изданието в 1949 година, с изданието на същата енциклопедия, но вече през 1974та: Система, защитаваща превъзходството на една расова група над останалите, предвещаваща в частност поставянето на граници в една държава (расова сегрегация) или дори стигайки до физическото унищожение на определено малцинство (антисемитски расизъм у нацистите) Предубедеността на новата дефиниция ни показва ясно, че е имало интервенция от страна на противниците ни в редакцията на Пети Ларус. Разбира се, ние отхвърляме всички тенденциозни дефиниции от този тип. Расизмът представлява програма за действия по съхраняването на собствената раса. Той не постановява расово превъзходство, нито пък цели физическо унищожение на даден етнос. Расизмът не е нищо друго, освен легитимна и законна самозащита.

Vйritй et Justiz
case postale 355
CH 1618 Chаtel-Saint-Denis

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch