Програма на НСГРП, 24.02.1920

Програмата на НСГРП се състои от 25 точки и е създадена от Адолф Хитлер и Антон Дрекслер.Публично е представена на 24.02.1920г.

 

 

 1. Ние искаме съюз на всички германци във велика Германия на базата на правото на национално самоопределение.
 2. Ние искаме равни права за германския народ в отношенията му с другите нации и отмяна на Версайския и Сан-Жерменския договори.
 3. Ние искаме земя и територии(колонии) , за да изхранваме нашия народ и да разселваме излишната популация
 4. Само членове на нацията могат да бъдат граждани на държавата.Само този, който е с германска кръв каквито и да са убежденията му може да бъде народен другар.Съответно никой евреин не може да бъде народен другар.
 5. Не гражданите могат да бъдат само пребиваващи и трябва третирани от законите като чужденци.
 6. Правото да гласуват за държавно правителство и законодателство имат единствено гражданите на държавата.Следователно ние искаме гражданите където и да се намират в Райха: в провинциите или в малките местности да спазват всички официални задължения от всякакъв род.

 

Ние се противопоставяме на покварената парламентарна  практика да се запълват постове според партийните съображения и без връзка с лич-ностните качества и способности.

 

 1. Ние искаме осигуряването на прехраната на гражданите да бъде основно задължение на държавата.Ако се окаже невъзможно да се изхрани цялата нация,чуждите поданици(не гражданите) трябва да напуснат държавата незабавно.
 2.  Цялата имиграция на не германци трябва да бъде спряна.Ние искаме от  всички не германци, който са влезли в Германия след 2 август 1914 да се изисква да напуснат Германия незабавно.
 3. Всички граждани имат равни права и задължения.           
 4. Първо задължение на всеки гражданин трябва да бъде извършването на физическа или умствена работа.Дейността на индивида не трябва да се сблъсква с общите интереси, но трябва да напредва в рамките на общността и трябва да работи за общото благо.

 

       И така ние искаме:

     

 1. Премахването на не трудовите доходи.Премахването на робуването на интереси.            
 2. При вида на огромните жертви на жива сила и собственост искани от нацията при всяка война персоналното обогатяване от войната трябва да бъде третирано като престъпление към нацията.Следователно ние искаме безмилостна конфискация на всички военновременни печалби.              
 3.  Ние искаме национализация на всички търговски дейности, които са формирани в корпорациите.             
 4. Ние искаме печелившо участие в големите индустриални предприятия.            
 5. Ние искаме голямо развитие на пенсионните осигуровки.                
 6. Ние искаме създаване и подържане на стабилна средна класа,незабавното превръщане на големите магазини в държавна собственост и даването им под наем  на ниски такси на дребните търговци и в най-голяма степен съображенията ще бъдат изложени пред всички дребни търговци живущи в държавата и градските общини.        
 7. Ние искаме поземлена реформа отговаряща на нашите национални изисквания,приемане на закони за експлоатацията на земята за общи цели без обезщетения;премахването на поземлената такса и забрана на всички спекулации със земя.                 
 8.  Ние искаме безмилостно преследване на тези чиито действия за вредни за общия интерес.Всички престъпници,лихвари,спекуланти и др.,трябва да бъдат наказани със смърт,каквито и да са техните убеждения и раса.                 
 9. Ние искаме Римското право,което служи на световния материалистически ред да бъде заместен с германското обичайно право.                  
 10. Държавата трябва да обсъди основно преустройство на нашата национална система на образование(с цел да се открият възможности пред всеки здраво работещ германец  възможност за по-високо образование  и по такъв начин да добие повишение).Учебната програма на всичките образователни заведения трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на практическия живот.Целта на училището трябва да е даването на ученика първи сертификат за интелигентност,проумяване на същността на нацията и държавата(чрез ученето на гражданските дела).Ние искаме образованието на надарени деца с бедни родители,независимо от техния клас и занимание  да бъде на държавни разноски.            
 11.  Държавата трябва да осигури национални здравни стандарти основани върху защитата на майките и децата,чрез забраняване на детския труд,чрез подпомагане на физическото развитие чрез законодателство предвиждащо  задължителна гимнастика и спорт и чрез обширна поддръжка на клубове ангажирани с физическата подготовка на младежта.          
 12.  Ние искаме премахване на наемната армия и основаване на народна армия.            
 13.  Ние искаме законно политическо обсъждане на военната служба и разпространяването му в пресата.За улесняване на създаването на германска национална преса ние искаме:

Ø      Всички редактори работещи за вестници,които излизат на немски език трябва да бъдат членове на нацията.

Ø      Никои не германски вестници не могат да излизат без изричното разрешение на държавата.И не могат да печатат на немски език.

Ø      На не германците ще бъде забранено със закон участието във финансови или влиятелни германски вестници  и нарушаването на закона ще бъде забраняване на всеки такъв вестник и незабавната депортация на замесените не германци.

Издаването на вестници,които не съдействат за националното благоденствие трябва да бъдат забранени.Ние искаме законово обвинение на всички тенденции в изкуството и литературата, които покваряват националния живот и забраняване на културните прояви, които накърняват тези искания.

 1. Ние искаме свобода за всички религиозни секти в държавата при условие че те не нарушават моралните устои на германската раса.

Партията като такава стои зад позитивното християнство, но не се обвързва с никакви религиозни секти.Битката с еврейския материалистически дух  може да бъде спечелена само на основата на вътрешното и постоянно национално здраве- общите интереси преди личните.

 1. За постигането на цялата тази програма ние искаме създаване на силна и централизирана държавна власт в Райха;безусловна власт на централния политически парламент над целия Райх и неговите организации ;и основаването на корпорации  основани на състоянието и работата  на общо законодателство прокарано през Райха в разнообразните германски провинции.

Ръководството на партията обещава да работи за безусловното изпълняване на гореизложените искания и,че ако е нужно ще даде и живота си за тях.

 

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch