Nazi Lauck NSDAP/AO Svenska NS Program . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

DEN SVENSKA NATIONALSOCIALISMENS PROGRAM

När det gamla murkna partidemokratiska systemet idag angriper den svenska nationalsocialismen, för att förespråka obsoleta idéer från 30-talet, anser redaktionen det vara väsentligt att en gång för alla, återge texter från olika skrifter som utkom för över ett halv sekel sedan. Vad vi vill påvisa, är att de nationalsocialistiska idéerna alls icke är något gammalt utan istället i högsta grad nytt. Man kan säga att nationalsocialismen representerar framtiden. Att så är fallet kommer läsaren själv att se efter att ha studerat det skrifter som vi kommer att återge. Dessutom kan nämnas, att Sverige, för att ta ett exempel, som har kallats för "världens mest socialt avancerade land", icke på långa vägar kommit ikapp det sociala förnyelsearbetet som förekom i Tredje Riket, och naturligtvis ännu mindre förverkligat ett socialt nytt samhälle såsom kommer till uttryck i nationalsocialismens program. Man bör ej glömma: Sveriges socialdemokrater var på plats i Tredje Riket för att kopiera det sociala och ekonomiska program som de tyska nationalsocialisterna försökte förverkliga, men som på grund av den kapitalistiskt-kommunistiska alliansen icke kunde förverkligas.

Vill vill därför börja denna ideologiska genomgång av vad de svenska nationalsocialisterna verkligen stod och står för, genom att börja återge text ut Nationalsocialistiska Arbetarepartiets skriftserie n:r 1 betitlad Den svenska nationalsocialismens program från 1933.

Den svenska nationalsocialismens historiska bakgrund.

Den svenska historien är en storslagen skildring av vårt folks kamp mot yttre och inre fiender i uppfyllandet av sin historiska sändning i världen. Den inre fiende, som vid upprepade tillfällen varit nära att föra vårt land till undrgången, har varit gruppintresset och partisinnet. Mot detta har då stått riksenheten och folkgemenskapen, vars höga tanke och idé till vårt folks lycka och räddning funnit sin vårdare och värnare i de stora folkledare, som i Sveriges ödestimma stigit fram och räddat riket. Engelbrekt i spetsen för bönderna slog icke blott ned det utländska fogdeväldet utan han stäckte också den inhemska adelsklassens försök att göra sig till herre över de andra stånden. Denna kamp för nationellt oberoende och inre folklig enighet fortsatte under de ädla Sturarna och fick sin kröning i Gustaf Wasas nationella kungadöme, i vilket rikets överhöghet ytterligare befästes genom krossandet av det katolska prästväldet och de olika landskapsupproren.

Senare sökte gruppväldet vid flera tillfällen ånyo göra sig gällande på helhetens bekostnad, men män sådana som Karl IX och Karl XI slogo skoningslöst ned det. Men under Frihetstiden, som är en av de svartaste perioderna i Sveriges historia, behärskades statslivet fullständigt av partiintressena som aldrig tillförne. Folket delades i två stridande läger, Hattar och Mössor, och dessa andliga föräldrar till våra dagars klasskampspartier förde landet i beroende av utländska makter och äventyrade dess bestånd som fri nation. Gustaf III:s fosterländska revolution gjorde slut på detta tillstånd, riks- och folkenheten blev räddad.

Genom den av liberalismen betingade representationsreformen av år 1865 banades på nytt väg för partistriderna i vårt politiska liv. Denna utveckling sammanföll med de likaledes av liberalismen orsakade nu frambrytande ekonomiska och sociala klasstriderna, vilka blevo grunden för de olika partier av höger- och vänsterfärg som alltsedan dess varit de mest framträdande företeelserna i nutida svenskt riksdagsliv. Klasskampen kom nu att via partistriderna behärska hela statslivet, varigenom statsauktoriteten förstördes, rikstanken ersattes med partidogmen och grundvalen för den svenska folkgemenskapen upprevs.

I Sveriges har detta parlamentariska vanvett nu fått ohejdat florera, och detta gift i statskroppen har också gjort verkan.

Därigenom har en internationell världsfinans givits fritt spelrum för en ohejdad folkutplundring. Vi se denna verkan så i stort som smått i det dagliga livets företeelser. Vi se igenstängda fabriker, kolossala vidder av obrukad jord, vi se rikskapital och enskilda besparingar i en växande ström slukas av den judiska kapitalismen, vi se döende brukssamhällen och utländska beteckningar på de flesta industrialster. Vi se arbetslöshet och obegagnad kraft, penningbrist och vanhävd, en avrustad krigsmakt i en värld, laddad av krigshot. Vi se en stat på förfall, en "regeringsmakt", som stöder sig på att människorna hata varandra, och som ej äger rätt att varken företräda en egen uppfattning eller giva en befallning utan att fråga finansintressen eller partier om lov. Den borgerliga och marxistiska demokratien har varit den bästa jordmånen för storkapitalisternas korruptionssystem, som haft till följd att massor av svenska kroppsarbetare drivits ut på gatorna, bönderna berövats sin jord och småföretagarna utarmats – allt för att tillfredsställa vissa "klickars" privatintressen. En av judekapitalet mutad tidningspress, vars livsvillkor det är att osämjan vidmakthålles, tutar i oss lögner om fördelen av det partipolitiska inbördeskrig och det kapitalistiska utarmningssystemet.

I denna tid av klasskamp och broderhat, bittra partistrider och politisk villervalla har det åter höjts en samlingssignal i Sveriges land. Ur djupet av den svenska folksjälen, där alltjämt tron på framtiden lever, har den folkrörelse uppstått, som i vår tid är bäraren och återupprättaren av den svenska folkgemenskapens eviga idé. Denna rörelse är nationalsocialismen vars frihetskamp syftar till en hela samhällsorganisationen omfattande nydaning, varigenom förutsättningarna skapas för det svenska folkets förnyelse! Frihetskampen för ett nytt samhällssystem och för en verklig svensk folkgemenskap föres av Nationalsocialistiska Arbetarepartiet.

I sitt program har partiet i 9 punkter formulerat den svenska nationalsocialismens grundläggande fordringar för genomförandet av en svensk nydaning. Detta program skall i det följande i varje punkt förklaras och kommenteras.

1) En svensk befolkningspolitik med särskild hänsyn tagen till det nordiska rasmaterialets tillväxt och förädling i vårt land. Förbud mot invandring av psykiskt och biologiskt mindervärdiga element ävensom sterilisering av bevisligen rasförsämrande individer. Ekonomiska lättnader, bl a i skattehänseende, för barnrika, rasdugliga familjer. Kraftigt stöd åt vetenskaplig rasforskning. Obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien. Folkstamvård, framför allt hemmets och familjens skydd.

2) Skapandet av en auktoritativ, sakkunnig, av partier och ekonomiska särintressen oberoende regering med statsmaktens verkliga utövning som sin egentliga uppgift på grundval av den nordiska ledar- och ansvarsprincipen. Den grundlagsstridiga parlamentarismens avskaffande genom folkrepresentationens ombildande till en rådgivande och kontrollerad yrkesriksdag, vald av obligatoriska näringsförbund korporationer – inom samhällslivets skilda grenar (såsom jordbruk, skogsbruk, bergsbruk, industri, handel och sjöfart, trafikväsende och fria yrken).

3) Förhindrande av statlig och kommunal skuldsättning under storfinansen och brytande av dennas makt över svenskt näringsliv. Privatbankernas förstatligande och sammanförande till en under Riksbankens ledning och kontroll stående bankorganisation, vars kreditverksamhet anknytes till de stora näringsförbunden. En nationell, den svenska folkförsörjningens tjänande penningpolitik. Näringslivets organiserande i statliga korporationer och genom dessa utövad kontroll till förhindrande av måttlöst hopande av förmögenheter och kapital i enskild ägo samt osund monopol- och trustbildning. Förbud mot börsverksamheten och därmed sammanhängande spekulation. Revidering av aktiebolagslagen till förhindrande av det anonyma ägandet. Förstatligande av truster, varuhus, järnvägsväsende, gruvor, kraftverk och övriga allmännyttiga företag.

I övrigt skydd åt hederlig enskild företagsamhet och erkännande av privategendom. Arbetslöshetens hävande genom ett målmedvetet utnyttjande av vårt lands oerhörda naturrikedomar. En nationell behovsproduktion enligt principen: folkhushållningens uppgift är att trygga folkets försörjning och ej att åstadkomma största möjliga förräntning av lånekapitalet.

4) Den svenska modernäringens återupprättande och kraftiga hävdande genom omläggning av handelspolitiken i riktning mot största möjliga självförsörjning. Importreglering till förmån för fullgoda inhemska produkter. Ett under jordbruksförbundets överinseende stående inre kolonisationsarbete i stor stil, bl a omfattande fördelning av ännu orörd odlingsbar mark och vanhävdad jord (även domäner) till bevisligen driftiga jordbrukare, lant-, skogs- och industriarbetare samt odlings- och byggnadslån på förmånliga villkor. Brytande av jordbrukets oerhörda skuldbörda under banker och bolag samt förhindrande av spekulation i jord och skog.

5) Lagstadgad rätt till arbete. Organiserande av samtliga arbetsgivare och arbetstagare i de i punkt 2 omförmälda näringsförbunden för reglerande av förhållandena på arbetsmarknaden. Tillförsäkrande åt alla arbetande av delaktighet i företagens vinst och representation i ledningen. Lagstadgad arbetstid och årlig ferietid med oavkortad lön samt säkerhet gentemot avsked på grund av sjukdom eller värnpliktstjänstgöring. Obligatorisk pensionering ävensom försäkring mot yrkessjukdomar, tuberkulos, ofrivillig arbetslöshet samt sjuk- och moderskapsförsäkring genom resp. näringsförbunds försorg. Främjande av samarbete mellan alla inom företagen arbetande.

6) En målmedveten och på historisk tradition grundad svensk utrikespolitik. Samlande av de skandinaviska och baltiska folken till ett nordiskt statsförbund för hävdande av gemensamma politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Samarbete med övriga nordiskt betingade stater. Ett ändamålsenligt, moderniserat svensk folkförsvar, grundat på allmän värnplikt, till skydd för vårt lands urgamla frihet och oberoende. Kraftigt ingripande m o t d e n p a c i f i s t i s k a självuppgivelsepropagandan. Fysisk fostran av hela folket genom gymnastik, idrott och friluftsliv.

7) En svensk folkkyrka på luthersk grundval såsom en auktoritativ bärare och befrämjare av positiv kristen livsåskådning, nordisk hedersuppfattning, sann moral och rena seder. Religionsfrihet för alla samfund och enskilda, vilkas läror ej strida mot den germanska sedlighetskänslan eller motverka folkets andliga uppbyggande. Hävdande av religionen som ryggraden i vårt folks moraliska medvetande. Målmedvetet understödjande av alla åtgärder för vårt folks kulturella och sedliga höjande. Hela kulturlivets, folkbildningens, idrottsrörelsens och nöjeslivets reformering i sund nordisk-gymnisk anda. Uppfostran till folknykterhet utan förbud. En av staten kontrollerad, i alla avseende svensk tidningspress samt teater-, film-, radio- och förlagsverksamhet med uppgift att hos vårt folk väcka och vidmakthålla viljan till arbete, endräkt, social pliktkänsla och nationalmedvetande. Ökat utrymme åt rastanken och karaktärsdaningen i skolundervisningen samt fullt genomförd specialisering för olika förvärvsgrenar. Reglering för undvikande av alltför stor tillströmning till de lärda yrkena.

8) Den nordiska (germanska) rättens hävdande på rättsskipningens alla områden. Straffsatsernas skärpande, bl a ifråga om förskingring, bedrägeri, ocker och annan ekonomisk utplundring, för den ökade brottslighetens bekämpande. Döds- och kroppsstraffets återinförande. Straffåtgärder för övrigt i uppfostrande syfte. Kraftigt ingripande mot all landsförrädisk och sedesupplösande propaganda. Ordningsmaktens omläggning till en enhetlig, statlig poliskår.

9) Brytande av det judiska inflytandet över svenskt samhällsliv genom den politiskt-ekonomiska och rasligt-kulturella nydaning, som i föregående programpunkter kräves. Förbud mot invandring av judar ävensom för dessa att inneha statsämbeten. Judarna ställande under främlingslag.

Det svenska nationalsocialismens program är ett tidsprogram. Nationalsocialismen är en levande utvecklingslära och binder sig icke fast vid teoretiska dogmer, men den föraktar att"vända kappan efter vinden". Nationalsocialismen för sin kamp med öppet visir och med sanningen som ögonmärke. Dess principer syfta till praktisk folkpolitik under alla förhållanden. Den är den nordiska tankens tidsbundna uttryck.

Så långt några sidor ur Den svenska nationalsocialismens program från 1933. I nästa utgåva avser vi att fortsätta återgivandet av text ur detta utomordentligt intressanta häfte från Nationalsocialistiska arbetarepartiet.

- Sveriges Nationella Förbund #9

NSDAP/AO Svenska